(ตื่นจากวิธีปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางที่ถูกต้อง – การทรมานตน และ ฌานสมาบัติ)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

ต่อมาพระองค์ยังตื่นต่อไปอีก คนสมัยนั้นที่ตื่นอย่างพระองค์ในแง่นี้ก็มีไม่น้อยเหมือนกัน มีไม่น้อยที่เห็นว่ากามสุขนั้นไม่จีรังยั่งยืน และไม่ให้ความหมายที่แท้จริงแก่ชีวิต ก็สละออกไปแสวงหาความหมายของชีวิต …

(ชาวพุทธขัดแย้ง เพราะตัวบงการ ๓ ตัว – ตัณหา, มานะ, ทิฏฐิ)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

สำหรับปัญหาในหมู่ชาวพุทธที่ว่ามาเมื่อกี้นั้น ถ้าเราไม่สามารถแก้ไข ความทะเลาะเบาะแว้งก็จะบานปลาย จะเกิดเรื่องมากมายยิ่งขึ้นไป ปัญหาของมนุษย์ที่เกิดเป็นความขัดแย้งกันขึ้นนั้น มันมีอะไรบ้างเป็นตัวการสำคั…

(พระพุทธศาสนาคืออะไร)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 2 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

พระพุทธศาสนาคืออะไร ข้อนี้ก็ตอบกันได้หลายอย่าง อาจจะไม่ต้องตอบโดยตรง อย่างวันนี้อาตมาก็คิดว่าอาจจะพูดสักแง่หนึ่ง ที่จะทำให้พวกเราเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของพระพุทธศาสนา ขอให้มองดูที่พระนามของพระพ…

(ปฏิบัติอย่างไรจึงจะปลอดภัย เข้าสู่ทางที่ถูกต้อง)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

มาถึงเรื่อง การปฏิบัติ การปฏิบัติก็จะพูดอย่างกว้างๆ เช่นเดียวกัน ปฏิบัติอย่างไรจึงจะดี หรือมีทางที่จะปลอดภัย เราจะไม่พูดกันถึงรายละเอียด ว่าจะปฏิบัติอย่างไรถูกต้อง เพราะเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิ…

(ตื่นจากกามสุข)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

ขอให้ดูชีวิตของพระองค์ พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาท่ามกลางความสุขสมบูรณ์ เป็นเจ้าชายจะเป็นกษัตริย์ครองเมืองต่อไป ได้รับการบำรุงบำเรอปรนเปรออย่างเต็มที่ เรียกว่าอยู่ท่ามกลางกามสุข การหลงใหลมัวเมาในกามสุขนั้น…

(ตื่น รู้ สู่การศึกษาที่เปิดกว้าง นำทางสู่ปัญญา)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

นี้เป็นความหมายของพุทธะ ที่แปลว่าตื่น เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตื่นแล้ว ตื่นจากความเชื่อถือ การประพฤติปฏิบัติที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ไม่เป็นไปเพื่อบรรลุความมุ่งหมายเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ชีวิต ทั้งส่…

(ต้องมีหลัก ไม่ให้เขวไป แล้วเป็นโทษภัยแก่ตนและคนรอบข้าง)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

ในการปฏิบัติ ถ้าหากชาวพุทธเราไม่มีหลักอย่างที่ว่ามาตั้งไว้ให้ดีแล้ว ก็จะเขวได้ง่าย การเขวนั้น ไม่ใช่เป็นโทษแก่ตัวเองเท่านั้น ตัวเองผิดพลาดไขว้เขวก็เป็นเฉพาะตนเองหลงทางไปไม่บรรลุจุดหมาย แต่บางที่มันมาเ…

ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 1 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น เจริญพร ท่านผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลาย วันนี้ อาตมารู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มาพบปะ ได้พูดคุยกับนักศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับทางธรรม เข้าใจว่านักศึกษาที่มาประชุมในที่นี้ทั้งหมด หรือมิฉะนั้น…

(ตื่นจากความเชื่อถือผิด – ชั้นวรรณะ, การบูชาเทพเจ้า, พระเวท, วิถีชีวิตนักบวช)
เนื้อหาหลัก / 21 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ ชาวพุทธต้องเป็นผู้ตื่น

ความตื่นอื่นๆ ที่พ่วงมากับความตื่นเหล่านี้ ยังมีอีกหลายอย่าง ความตื่นจากความงมงายในความเชื่อและการประพฤติปฏิบัติในสมัยนั้น ยังมีอีกหลายแง่ที่ควรจะพิจารณา อย่างหนึ่งก็คือความยึดถือในเรื่องชั้นวรรณะ คนส…

วังวนแห่งกระแสโลก ที่รอรับการแหวกว่ายสู่อนาคตของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 17 พฤศจิกายน 2538

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

วังวนแห่งกระแสโลก ที่รอรับ การแหวกว่ายสู่อนาคตของสังคมไทย ต่อไปก็เข้าสู่หัวข้ออีกข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นหัวข้อตัวจริงที่ต้องการ คือ “การวิจัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย” เมื่อกี้นี้พูดแล้วว่า เราจะต้องรู้เขารู้เ…