ขอสนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนา ในรอบ ๒ ศตวรรษ / ในสมัยพุทธกาล

30 เมษายน 2525
เป็นตอนที่ 1 จาก 13 ตอนของ

รัฐกับพระพุทธศาสนา ถึงเวลาชำระล้างหรือยัง?1

ถาม เกล้ากระผมใคร่จะขอถือโอกาสนี้สนทนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ศตวรรษ

ตอบ เรื่องนี้ก็น่าสนใจ แต่ผมไม่ค่อยได้เอาใจใส่ เพราะเวลานี้สนใจแต่จะศึกษาว่า ธรรมที่แท้จริงคืออะไร และช่วยกันศึกษาช่วยกันสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมที่แท้จริงนั้น ต่อจากนั้นก็อยากจะให้ช่วยกันคิดหาทางว่า จะนำเอาธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตและกิจการต่างๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถามแล้วก็จะแสดงความคิดเห็นไปตามที่นึกได้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปขอทราบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล >>

เชิงอรรถ

  1. บทสัมภาษณ์โดย พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ นำลงในนิตยสารรายเดือน “พุทธจักร” ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๔ – เมษายน ๒๕๒๕ ชื่อเรื่องเดิมว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับพระพุทธศาสนาในรอบ ๒ ศตวรรษ

No Comments

Comments are closed.