คาถานำ: “เงินทอง ไม่ทำให้หมดกิเลส”

17 มีนาคม 2538
เป็นตอนที่ 1 จาก 16 ตอนของ

                                        นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ
                                                 น หิรญฺญสุวณฺเณน ปริกฺขียนฺติ อาสวาติ1

ณ บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาอนุโมทนาในการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณน้ำทอง คุณวิศาล และ น.ส. เอิบสิริ คุณวิศาล ผู้ได้ล่วงลับไป ในวาระอันสำคัญ ก่อนที่จะถึงวันพระราชทานเพลิงศพ

ณ โอกาสนี้ คณะท่านเจ้าภาพ ประกอบด้วยคุณโยมบุษยา คุณวิศาล เป็นประธาน แม้ว่าท่านจะมิอาจมาในที่ชุมนุมนี้ได้เพราะชราภาพ ก็มีคุณหมออรวรรณ คุณวิศาล เป็นผู้แทน พร้อมด้วยน้องๆ ทั้งน้องชายน้องหญิง เขยและสะใภ้ กับทั้งหลานๆ และผู้ที่เคารพนับถือมาร่วมกันบำเพ็ญกุศล เป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรม

โดยความเป็นพุทธศาสนิกชน ในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกา ย่อมมีความรู้ตระหนักในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่แสดงถึงคติธรรมดาของสังขารว่า ชีวิตของเรานี้เป็นสิ่งที่เป็นไปตามหลักของพระไตรลักษณ์ คือมีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เป็นอนิจจัง และเป็นสิ่งที่คงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้ เป็นทุกขัง ไม่มีตัวตนที่ยั่งยืนถาวร เป็นไปตามเหตุปัจจัย เรียกว่าเป็นอนัตตา

พุทธศาสนิกชนมีความรู้เข้าใจตระหนักในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แล้ว แม้มีการพลัดพรากจากไป มีความเศร้าโศกเสียใจ แต่ก็ทำใจได้ ด้วยคำนึงถึงหลักความจริง โดยมีความเข้าใจอันประกอบด้วยสติปัญญา ดังที่กล่าวมา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปชีวิตยาวนาน ที่ผ่านประสบการณ์มากหลาย >>

เชิงอรรถ

  1. พระธรรมเทศนา (อธิบายคาถาใน ขุ.เถรี.๒๖/๔๗๑/๔๘๗ ซึ่งแปลว่า “เงินทองจะช่วยให้กิเลสหมดสิ้นไป ก็หาไม่”) อุทิศ คุณน้ำทอง และ น.ส. เอิบสิริ คุณวิศาล พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) แสดง ณ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน ในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๓๙

No Comments

Comments are closed.