การเผยแพร่เอกสารนี้

20 กรกฎาคม 2533

การเผยแพร่เอกสารนี้

ข้อเขียนนี้ มุ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และขอร้องให้ท่านโพธิรักษ์เห็นแก่พระพุทธศาสนา รักษาหลักการแห่งพระธรรมวินัย และแสดงความซื่อตรงต่อความจริง อันจะนำไปสู่ประโยชน์แห่งพระศาสนาและสันติสุขของสังคม จึงไม่หวงห้ามที่ผู้ใดจะนำไปพิมพ์เผยแพร่ เพียงแต่ขอให้จัดทำในรูปลักษณะที่สุภาพ และรักษาคำความให้ตรงตามฉบับเดิมโดยเคร่งครัด

ผู้เขียน

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< คำปรารภโพธิรักษ์ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุใด? >>

No Comments

Comments are closed.