— แง่ที่ ๒ เลยขั้นตีความไป กลายเป็นเปลี่ยนแปลงหลักการของพระพุทธศาสนา

20 กรกฎาคม 2533

แง่ที่ ๒ เลยขั้นตีความไป กลายเป็นเปลี่ยนแปลงหลักการของพระพุทธศาสนา

สิ่งที่ท่านโพธิรักษ์ทำไว้ ที่นับว่าเป็นความผิดต่อพระธรรมวินัยอย่างร้ายแรง ก็คือ การที่ท่าน (รวมทั้งศิษย์ของท่าน ซึ่งทำในนามของท่าน หรือโดยการยอมรับของท่าน เช่น ในเอกสารต่างๆ ที่สันติอโศกพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมๆ ไปในคำว่า ท่านโพธิรักษ์) บัญญัติหลักการใหม่ของท่านเองขึ้น ใช้แทนหลักการเดิมของพระพุทธศาสนาบ้าง ตั้งทฤษฎีใหม่ๆ ที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนาบ้าง ยกพุทธพจน์มาอ้าง แต่ทำให้ผิดเพี้ยนไปโดยตัดข้อความบางอย่างออกไปบ้าง การกระทำอย่างนี้ ไม่ใช่เป็นการตีความพระธรรมวินัย แต่เลยขั้นการตีความไปแล้ว กลายเป็นการดัดแปลง บิดเบือน ลบล้างพุทธพจน์และพุทธบัญญัติ ตลอดจนปลอมปนคำสอนในพระพุทธศาสนา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< — แง่ที่ ๑ เข้าใจผิดในถ้อยคำ ไม่ถึงขั้นตีความ— — ก. กรณีอวดอุตริมนุสธรรมและคำว่าอนุปสัมบัน >>

No Comments

Comments are closed.