โพธิรักษ์ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุใด?

20 กรกฎาคม 2533

บทความพิเศษ
เพื่อความเข้าใจปัญหาโพธิรักษ์

โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?

โพธิรักษ์ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุใด?

ปัญหาโพธิรักษ์ แม้จะเกิดขึ้นนานแล้ว และพูดถึงกันบ่อยๆ แต่ก็ยังมีคนไม่น้อยเข้าใจเรื่องราวผิดพลาดสับสนไม่ชัดเจน เช่น ในระยะหลังนี้ มีบางเสียงพูดทำนองว่า ให้จับโพธิรักษ์เพราะแปลบาลีผิดบ้าง ให้โพธิรักษ์สึกเพราะตีความธรรมวินัยแตกต่างออกไปบ้าง คำพูดเหล่านี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทั้งสิ้น การที่มีคนเข้าใจผิดอย่างนั้น ก็เนื่องจากเรื่องโพธิรักษ์เป็นปัญหาที่ซับซ้อน มีการทำความผิดหลายด้าน และได้มีการพยายามกลบเกลื่อนเรื่อง โดยเฉพาะเอกสารที่สันติอโศกพิมพ์ออกเผยแพร่ จะพยายามพูดไปในเชิงที่จะให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างนั้น ทำให้คนจำนวนมากที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องให้ชัดเจน และไม่รู้หลักพระศาสนา พากันเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนหลงประเด็น จึงควรจะชี้แจงให้เข้าใจความจริง

ความผิดที่โพธิรักษ์ได้กระทำไว้ แยกได้เป็น ๓ ด้าน

๑) การทำผิดกฎหมายของบ้านเมือง

๒) การประพฤติผิดวินัยของสงฆ์

๓) การทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ผิดเพี้ยน หรือ ลบล้างดัดแปลงพระธรรมวินัย

การที่โพธิรักษ์ถูกจับดำเนินคดีต่างๆ นั้น เป็นเพราะการทำความผิดในข้อ ๑) และข้อ ๒) คือ ทำผิดกฎหมายบ้านเมือง และประพฤติผิดวินัยของสงฆ์ ส่วนการทำความผิดในข้อ ๓) ขณะนี้ยังไม่มีใครยกขึ้นใช้เป็นเหตุสำหรับดำเนินการอะไรกับท่าน มีแต่เพียงยกขึ้นมาประกอบการพิจารณาในบางครั้งเพื่อดูเจตนาในการทำความผิดข้อ ๑) และ ๒)

สำหรับการทำความผิดในข้อที่ ๓) นั้น มีแต่การชี้แจงให้ประชาชนรู้และเข้าใจความจริง เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนเสียหายต่อหลักการ ที่เป็นเนื้อตัวของพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวพุทธทุกคนนับถือร่วมกัน และขอร้องให้โพธิรักษ์เห็นแก่พระพุทธศาสนา และแสดงความซื่อตรงต่อความจริงว่า เมื่อตนไม่ถือตามหลักการของพระพุทธศาสนา และสั่งสอนสิ่งที่ขัดแย้งนอกหลักการของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ควรจะสละรูปแบบของพระพุทธศาสนา ออกไปสั่งสอนแสดงลัทธิของตนที่ภายนอก

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< การเผยแพร่เอกสารนี้ปัญหาโพธิรักษ์ที่เป็นกรณีสำหรับมหาเถรสมาคม และเจ้าหน้าที่บ้านเมือง >>

No Comments

Comments are closed.