อนุโมทนา

7 ธันวาคม 2531
เป็นตอนที่ 22 จาก 22 ตอนของ

อนุโมทนา

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๑ อาตมภาพได้รับอาราธนาไปแสดงปาฐกถาปาจารยสาร ประจำปี ๒๕๓๑ เรื่อง อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา ที่โบสถ์วัดบวรสถานสุทธาวาส ในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ต่อมา คุณอาทร เตชะธาดา บรรณาธิการบริหารปาจารยสาร ได้แสดงความประสงค์ขออนุญาตพิมพ์ปาฐกถาดังกล่าวนั้น เพื่อให้เป็นเล่มหนังสือ ซึ่งผู้สนใจและประชาชนทั่วไป จะมีโอกาสอ่านเสริมความรู้ความเข้าใจหรือรับทราบทัศนะได้กว้างขวางยิ่งขึ้น และได้นำบทปาฐกถา ที่ได้คัดลอกจากแถบบันทึกเสียง ไปให้ตรวจความเรียบร้อย อาตมภาพได้ปรับปรุงขัดเกลา ตลอดจนแทรกเพิ่มเนื้อความและข้อมูลต่างๆ ให้หนังสือมีสาระมากยิ่งขึ้น และยินดีอนุญาตสิทธิในการพิมพ์ครั้งนี้อย่างให้เปล่า เช่นเดียวกับหนังสืออื่นๆ ทุกเล่มเท่าที่ได้มีผู้ขอพิมพ์มาแล้วในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกันสร้างสรรค์ความก้าวหน้าแห่งวิทยาการ และความเจริญเพิ่มพูนแห่งกุศลธรรม อันจะนำมาซึ่งสันติสุขแก่สังคม

ในการพิมพ์ พระมหาอินศร จินฺตาปญฺโญ ได้รับภาระทั้งหมดเกี่ยวกับการเรียงอักษร จัดทำต้นแบบหนังสือ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh จนเสร็จสิ้นกระบวนการ ช่วยให้การจัดพิมพ์หนังสือสะดวกเรียบร้อยเป็นอย่างดี

ขออนุโมทนาต่อสำนักพิมพ์เทียนวรรณ ที่ได้มีกุศลฉันทะ ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือนี้ขึ้นเผยแพร่ เพื่อความเจริญแห่งวิทยาการ อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งความพยายามร่วมกัน ในการที่จะแก้ไขปัญหาของสังคมในยุคปัจจุบัน ขอกุศลกิจร่วมกันนี้ จงสัมฤทธิ์ผล เพื่อความแพร่หลายแห่งสัมมาทัศนะ และประโยชน์สุขของพหูชน ตลอดกาลนาน

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
๗ ธันวาคม ๒๕๓๑

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ทางเลือกที่รอการเริ่ม

No Comments

Comments are closed.