— ค) หลักการของประชาธิปไตย ภายใต้อิทธิพลเศรษฐกิจทุนนิยม
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 11 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ค) หลักการของประชาธิปไตย ภายใต้อิทธิพลเศรษฐกิจทุนนิยม ขอพูดต่อไปอีกสักนิดว่า ขณะนี้ปัญหาของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในระดับของหลักการใหญ่ๆ ยังขยายต่อไปอีก กล่าวคือ เวลานี้ แม้แต่คำว่าเสรีภาพ และความเสมอภ…

— ง) โอกาส ต้องมากับความไม่ประมาท
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 12 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ง) โอกาส ต้องมากับความไม่ประมาท ขอย้อนกลับมาพูดถึงแง่ที่ว่า ประชาธิปไตยเป็นการจัดสรรสังคมให้เกิดโอกาสมากที่สุด เมื่อเปิดโอกาสให้แล้ว ก็ต้องรู้จักใช้โอกาส โดยเฉพาะการใช้เครื่องมือคือเสรีภาพให้เกิดผลตาม…

— จ) ต้องมีปัญญา โอกาสจึงจะเกิดเป็นประโยชน์
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 13 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

จ) ต้องมีปัญญา โอกาสจึงจะเกิดเป็นประโยชน์ พร้อมกันนี้อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือ จะต้องมีปัญญา รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงด้วย เพราะว่าเราจะใช้โอกาสเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุข แต่ถ้าเราไม่มีปัญญ…

ประชาธิปไตย ช่วยให้ประโยชน์ของบุคคลและสังคมมาประสานเสริมกัน
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 14 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ช่วยให้ประโยชน์ของบุคคลและสังคมมาประสานเสริมกัน อีกแง่หนึ่งคือ ประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างบุคคลและสังคม หลักการนี้ยังหาผู้ปฏิบัติได้ผลจริงได้ยาก จะเห็นได้ว่าระบบสั…

ประชาธิปไตย ทำให้คนมีโอกาสศึกษา การศึกษา ทำให้คนเข้าถึงโอกาสในสังคมประชาธิปไตย
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 15 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ประชาธิปไตย ทำให้คนมีโอกาสศึกษา การศึกษา ทำให้คนเข้าถึงโอกาสในสังคมประชาธิปไตย ที่พูดมานี้เป็นแง่มุมต่างๆ ที่จะเห็นได้ว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องอาศัยการศึกษา เพื่อทำให้คนมีคุณภาพ เพราะคุ…

– ๒ – กระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย — เรียน ศึกษา ฝึก หัด พัฒนา
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 16 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

– ๒ – กระบวนการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคมประชาธิปไตย ทีนี้เพื่อให้เกิดการศึกษา คนก็ต้องเรียนรู้ เพราะว่าแกนของการศึกษา ก็คือ การเรียนรู้ของแต่ละคน ทีนี้ ทำอย่างไรจะให้การเรียนรู้ดำเนินไ…

เลี้ยง – เลียน – เรียน
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 17 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

เลี้ยง – เลียน – เรียน ขอย้ำว่า ถ้าเราเรียนโดยไม่รู้ มันก็ได้แค่ เลียน ที่เป็น ล ลิง เท่านั้น เมื่อเป็นการเลียนมันก็จะลดคุณภาพลงจากสิ่งที่เราไปเลียนมา สิ่งนั้นเป็นแค่นี้ คือ ๑๐๐ พอเลียนมาเ…

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนรู้
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 18 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะมนุษย์เป็นสัตว์แห่งการเรียนรู้ ตอนนี้มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลเข้ามาแทรกอยู่นิดหน่อย คือเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ทำไมมานิยมพูดกันตอนนี้ ก) เรีย…

ระบบแห่งกระบวนการเรียนรู้
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 19 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

ระบบแห่งกระบวนการเรียนรู้ ต่อไป ขอพูดถึงกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งที่จริงก็อยู่ในบทสรุปที่แจกไปแล้ว ในที่นี้จะยกมาพูดเพียงเล็กๆ น้อยๆ กระบวนการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องใหญ่ อย่างน้อยควรจะทราบไว้ในฐานะเป็นกระ…

๑. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสัมพันธ์ของชีวิต ๓ ด้าน
เนื้อหาหลัก / 25 กุมภาพันธ์ 2541

เป็นตอนที่ 20 จาก 24 ตอนของ กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

๑. กระบวนการเรียนรู้ในระบบสัมพันธ์ของชีวิต ๓ ด้าน ก) องค์ประกอบของชีวิตและการดำเนินชีวิต การที่จะรู้เข้าใจชีวิต วิธีหนึ่งก็คือแยกชีวิตออกไปเป็นองค์ประกอบต่างๆ ในทางธรรมถือว่า ชีวิตนี้เกิดขึ้นจากองค์ปร…