ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 1 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ดำเนินโครงการวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทยด้วยนวัตกรรมแนวพุทธ” โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบป…

(คุณสมบัติของเด็กไทย กับการจัดการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 2 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

คุณสมบัติของเด็กไทยนี่ก็คือ เด็กไทยก็เป็นมนุษย์นั่นแหละ ทีนี้ว่าความเป็นมนุษย์มันก็มี ๒ อย่าง มองระยะยาวกับระยะสั้น มองระยะยาวก็มองเรื่องความเป็นมนุษย์ที่ยืนตัวอยู่ในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่อยู่ในยุคไหนๆ …

(การพัฒนาความสุข คือการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ความสุขนี่มันมีหลายระดับ การพัฒนามนุษย์ก็คือ การพัฒนาความสุขไปด้วย มนุษย์จะรู้จักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงขึ้นไป ทีนี้ในเมื่อเขา ไม่มี ไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไป เขาก็รู้จักอยู่อย่างเดียวจากการเส…

(เสรีภาพ อิสรภาพ เสมอภาค บนฐานของการแก่งแย่งหรือสามัคคี)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็มีอีกอันหนึ่ง คือเรื่อง concept ต่างๆ เช่นอย่างเรื่องเสรีภาพ ความเสมอภาค บางทีพวกที่ต้นคิดในยุคสมัยแรกตอนที่พัฒนาหรือว่าริเริ่มการปฏิวัติประชาธิปไตย พวกนี้อาจจะมีความชัดพอสมควร แต่พอมาถึงยุคปัจ…

(การศึกษาจัดตั้ง ต้องโยงสู่เนื้อแท้ คือพัฒนาคน)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

นี่อาตมาก็พูดไปเรื่อยๆ ดูๆ ว่ามีหัวข้ออะไรที่ควรจะพูดอีกบ้าง เช่นแง่มุมต่างๆ แต่อย่างที่ว่าแหละ ก็เน้นเรื่องว่าการศึกษาพิสูจน์หรือวัดผลด้วยความสุขด้วย ถ้าหากไม่มีความสุขขึ้นมาก็ยาก เรื่องนี้เราโยงมาหา…

(โลกาภิวัตน์พาจริยธรรมตะวันตกเข้ามา การศึกษาก็พัฒนาไม่ถึงเป้าหมาย)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็อยากจะให้แง่คิดอีกเรื่องหนึ่ง เวลานี้โลกเราก็กว้างไกลเราบอกว่าเป็น โลกาภิวัตน์อะไรต่างๆ โลกไร้พรมแดน โลกถึงกันหมด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ว่า ในทางจิตใจและในทางปัญญามันไม่สอดคล้องกัน มันไม่ส…

(กัลยาณมิตร ช่วยบ่มอินทรีย์ ให้คนมีความพร้อมในการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์ผู้หญิง: ปัญหาที่เกิดขึ้นที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมไปในทางเสพวัตถุหรือไม่มีปัญญา โยมรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงตอนที่ท่านอาจารย์พูดถึงเรื่องตัณหากับฉันทะ ทีนี้เวลาที่มีตัณหากับความอยาก เกิดจากสิ่งเร้าตรง…

(จะใช้สมาธิ ต้องเข้าใจประโยชน์ และขอบเขต)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรถามก็จะต่อไปอีกนิดหนึ่ง เอาเป็นข้อคิดเป็นเรื่องๆ เพราะในนี้ที่ท่านอาจารย์ถามมามีเรื่องหนึ่ง หลายโรงเรียนจัดการฝึกสมาธิอะไรต่างๆ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีที่ควรจะติดกันให้เหมาะด้วย คื…

(สติ กับ สมาธิ)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์: ก็สมควรแก่เวลา พอดีติดใจอยู่นิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: ขอเพิ่มเติมที่ว่า อีกคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือ สติ ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: สติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงส…