จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 1 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ ขออำนวยพรท่านองคมนตรี ท่านผู้หญิงในฐานะประธานในพิธี ท่านนายกสมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ อาตมภาพได้รับนิมนต์มา…

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ คนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าเป็นองค์รวม การดำเนินชีวิตของเขานั้นแยกออกได้เป็นหลายด้าน แต่ทุกด้านนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้านต่างๆ เหล่า…

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 3 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นปฏิบัติการตามธรรมชาติ ทีนี้ก็มามองถึงธรรมชาติของมนุษย์ให้ลึกเข้าไปอีก มีคำถามว่าเราก็ดำเนินชีวิตด้วยพฤติกรรม จิตใจและปัญญาอยู่อย่างนี้แล้ว เมื่อจะพัฒนาคนก็ต้องพัฒนา ๓ ด้าน คือพัฒนาพฤติกร…

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย เรามาถึงยุคสมัยนี้ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศ คำถามก็เกิดขึ้นว่า ในท่ามกลางสภาพปัจจุบันที่เรียกว่ายุคสารสนเทศนี้ เราจะพัฒนาคนอย่างไรโดยใช้หลักการแห่งไตรสิกขานั้นเพื่อให…

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพให้โตเต็มคน
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

พัฒนาอย่างมีดุลยภาพให้โตเต็มคน ต่อไปประการที่ ๓ คือ วัฒนธรรมน้ำใจ วัฒนธรรมน้ำใจซึ่งหมายถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พร้อมที่จะช่วยเหลือกัน แต่เมื่อมองพลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นหมายถึงการที่มุ่งหวังความ…

เข้มแข็งเพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่เพียงเพื่อชนะแข่งขัน
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

เข้มแข็งเพื่อประชาธิปไตย ไม่ใช่เพียงเพื่อชนะแข่งขัน ประการที่ ๔ องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนไทยมีลักษณะโน้มเอียงในทางอ่อนแอ คือความเชื่อถือที่ผิดในทางศาสนา ในสังคมไทยนี้ในแง่ของความเชื่อทางศาสนา …

ต้องข้ามพ้นยากล่อมและสิ่งเสพติด ชีวิตและสังคมจึงจะไปรอด
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 7 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

ต้องข้ามพ้นยากล่อมและสิ่งเสพติด ชีวิตและสังคมจึงจะไปรอด ขอแทรกเข้ามาอีกเกี่ยวกับเรื่องการทำคนของเราให้เข้มแข็ง คือจากความโน้มเอียงที่ชอบความง่ายและความสะดวกสบายนี้ คนที่ประสบปัญหาเจอความทุกข์ บางทีแทน…

— อารยธรรมยังไปไม่ไกล มนุษย์ยังต้องอาศัยสิ่งกล่อม
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

อารยธรรมยังไปไม่ไกล มนุษย์ยังต้องอาศัยสิ่งกล่อม สิ่งกล่อมมีมากมายหลายอย่างและหลายระดับ ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด บางอย่างก็มีแต่โทษ บางอย่างก็มีประโยชน์ไม่น้อยถ้ารู้จักใช้แต่พอดี แม้แต่หลักปฏิบัติบางอย่…

— ต้องรู้จักออมแรงออมเวลา การพัฒนาจึงจะได้ผล
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 9 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

ต้องรู้จักออมแรงออมเวลา การพัฒนาจึงจะได้ผล ขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งของข้อปฏิบัติที่ต้องส่งผลสืบทอดต่อไปในกระบวนการของไตรสิกขา คือสันโดษ ถ้าสันโดษแล้วสุขสบายแล้วนอน ก็ขี้เกียจ เป็นอันว่าจบกัน แสดงว่าผิด สั…

— เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 10 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

เร่งรัดพัฒนาด้วยระบบสร้างความเครียด กับระบบสติปัญญา ก่อนจะผ่านไป ขอย้อนกลับมาพูดเรื่องสิ่งกล่อมอีกหน่อย ได้พูดแล้วว่าตามธรรมดาของมนุษย์ทั่วไป เมื่อถูกทุกข์บีบคั้นหรือภัยคุกคาม จึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวา…