พระพุทธศาสนากับการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2529

เป็นตอนที่ 1 จาก 5 ตอนของ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

พระพุทธศาสนากับการศึกษา เมื่อพูดเรื่องพระพุทธศาสนากับการศึกษา ก็มักคาดหมายกันได้ว่า จะมีการอ้างถึงความเจริญในอดีต เมื่อครั้งที่วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา พระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอนจัดการเล่าเรียน การอ้าง…

มหาวิทยาลัยสงฆ์ แหล่งรวมคุณค่าแห่งการศึกษาของพระสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 5 ตอนของ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

มหาวิทยาลัยสงฆ์ แหล่งรวมคุณค่าแห่งการศึกษาของพระสงฆ์ “ได้หวังใจไว้ว่า ในปีสุวรรณาภิเษก ถ้าเป็นได้ จะได้รวมมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นส่วนวิทยาลัยสำหรับวินัยและศาสตร์ มหาธาตุวิทยาลัยเป็นวิทยาลัยสำหรับกฎหมา…

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2529

เป็นตอนที่ 3 จาก 5 ตอนของ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

ข้อควรทราบ เกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์   สภาพปัจจุบัน ปัญหา และสาเหตุบางอย่างของปัญหา ๑. ในด้านระบบการศึกษา การศึกษาที่พระภิกษุสามเณรเล่าเรียนกันอยู่ในปัจจุบันมีมากมายหลายอย่าง และส่วนมากไม่สัมพั…

ภาคผนวก – ความเป็นมาของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์
เนื้อหาประกอบ / 1 กรกฎาคม 2529

เป็นตอนที่ 4 จาก 5 ตอนของ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

ภาคผนวก ความเป็นมาของ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงฆ์   ขอเจริญพร ท่านอาจารย์และท่านผู้ฟังทั้งหลาย วันนี้เป็นวันดีสำหรับชาวศิษย์เก่ามหาจุฬาฯ ที่ได้มีโอกาสมาพบปะกันอย่างค่อนข้างพร้อมเพรียง สำหรับในโอ…

พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา
เนื้อหาประกอบ / 1 กรกฎาคม 2529

เป็นตอนที่ 5 จาก 5 ตอนของ การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา พ.ศ. ๒๕๒๗ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นปีที่ ๓๙ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบร…