ในระบบสัมพันธ์ ที่กว้างออกไป จิตวิทยาชี้นำกลไกการจัดสรรสังคม
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 11 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ในระบบสัมพันธ์ ที่กว้างออกไป จิตวิทยาชี้นำกลไกการจัดสรรสังคม จิตวิทยานั้น เมื่อพูดถึงความเป็นจริงของจิตใจแล้ว ก็โยงขยายต่อไปถึงเรื่องของชีวิตทั้งหมดของคน เมื่อโยงไปถึงชีวิตทั้งหมด ถึงตัวคนแล้ว ก็โยงต่…

จิตวิทยาชี้นำการศึกษาให้พัฒนาคนอย่างถูกทาง พฤติกรรมการกินอยู่ที่พัฒนา บ่งชี้ว่าการศึกษาได้เริ่มต้น
เนื้อหาหลัก / 12 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 12 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จิตวิทยาชี้นำการศึกษาให้พัฒนาคนอย่างถูกทาง พฤติกรรมการกินอยู่ที่พัฒนา บ่งชี้ว่าการศึกษาได้เริ่มต้น ขอต่อไปอีกข้อหนึ่ง คือเรื่องระบบองค์รวม องค์รวมในระบบการดำรงอยู่ด้วยดีของมนุษย์นี้ จิตวิทยาจะต้องเอาใ…

การแก้ปัญหาของมนุษย์อย่างเป็นระบบ จะไม่เป็นระบบจริง ถ้าหยั่งไม่ถึงระบบมูลฐาน ในตัวมนุษย์เอง
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 13 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

การแก้ปัญหาของมนุษย์อย่างเป็นระบบ จะไม่เป็นระบบจริง ถ้าหยั่งไม่ถึงระบบมูลฐาน ในตัวมนุษย์เอง ข้อต่อไปคือ จิตวิทยาจะต้องช่วยมนุษย์ในการแก้ปัญหาให้ได้ตลอดทุกขั้นตอน การแก้ปัญหาของมนุษย์นี้มีหลายขั้นตอน เ…

เงื่อนปมของปัญหาที่เลวร้าย มนุษย์ผูกไว้ในใจของตนเอง จิตวิทยาต้องชี้ทางที่จะพัฒนาคนให้แก้ไขคลายปมนี้ให้ได้
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 14 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

เงื่อนปมของปัญหาที่เลวร้าย มนุษย์ผูกไว้ในใจของตนเอง จิตวิทยาต้องชี้ทางที่จะพัฒนาคนให้แก้ไขคลายปมนี้ให้ได้ แม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มาจากสาเหตุระดับทิฏฐินี้ ทำไมจึงว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ยาก ก็เพราะว่าอา…

ประสานระบบบูรณาการคุณสมบัติในตัวคน กับสถานการณ์ในสังคมได้ ก็รักษาดุลยภาพของสังคมมนุษย์สำเร็จ
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 15 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ประสานระบบบูรณาการคุณสมบัติในตัวคน กับสถานการณ์ในสังคมได้ ก็รักษาดุลยภาพของสังคมมนุษย์สำเร็จ ต่อไปอีกข้อหนึ่งคือ จิตวิทยาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องเป็นระบบที่มีดุลยภาพและบูรณาการ ซึ่งก็คือเป็นระบบองค์รวม พฤ…

ดุลยภาพที่ไม่สัมฤทธิ์ คือข้อพิสูจน์สังคมว่ายังพัฒนาไม่สำเร็จ
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 16 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ดุลยภาพที่ไม่สัมฤทธิ์ คือข้อพิสูจน์สังคมว่ายังพัฒนาไม่สำเร็จ เรื่องบูรณาการและดุลยภาพของธรรม ๔ ข้อนี้ มีความสำคัญมิใช่เฉพาะในความสัมพันธ์ของมนุษย์ระหว่างบุคคลเท่านั้น แต่มีผลกว้างไกลในระดับสังคมทั้งหม…

การศึกษาของคน เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงดูในครอบครัว ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่สมดุล สังคมก็ไม่อาจพัฒนาไปด้วยดี
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 17 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

การศึกษาของคน เริ่มต้นด้วยการเลี้ยงดูในครอบครัว ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่สมดุล สังคมก็ไม่อาจพัฒนาไปด้วยดี ทีนี้ มองแคบเข้ามาในครอบครัว พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า พ่อแม่นี่แหละเป็นตัวอย่างของพระพรหม ดังพุ…

จากชีวิตสู่สังคม จากคุณธรรมภายในสู่พฤติกรรมภายนอก ความประสานรับกันในระบบสัมพันธ์ที่สมบูรณ์
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 18 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

จากชีวิตสู่สังคม จากคุณธรรมภายในสู่พฤติกรรมภายนอก ความประสานรับกันในระบบสัมพันธ์ที่สมบูรณ์ ขอต่อไปอีกสักข้อหนึ่ง คือ ความประสานสอดคล้องระหว่างคุณธรรมภายใน กับพฤติกรรมภายนอก อันนี้ก็สำคัญและเป็นบูรณากา…

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม
เนื้อหาหลัก / 24 มกราคม 2561

เป็นตอนที่ 19 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

ระบบชีวิต ประสานรับกับระบบสังคม คงอยู่ในดุลยภาพด้วยความสม่ำเสมอแห่งธรรม ถ้าเอาแต่คุณธรรมในใจ เราก็มีชุดพรหมวิหารอยู่ข้างใน แต่มันไม่ออกมาเป็นปฏิบัติการในสังคม คือไม่เกิดสังคหวัตถุ มันก็ไม่เกิดผลดีเพีย…

– ๓ – จิตวิทยาจะยั่งยืน ต้องให้สุขที่ยั่งยืน
เนื้อหาหลัก / 16 มกราคม 2538

เป็นตอนที่ 20 จาก 25 ตอนของ พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยจิตวิทยาแบบยั่งยืน

– ๓ – จิตวิทยาจะยั่งยืน ต้องให้สุขที่ยั่งยืน ระบบบูรณาการ พิสูจน์ด้วยจุดบรรจบสมบูรณ์ ที่เป็นดุลยภาพแห่งความประสานกลมกลืน จิตวิทยานั้น มองในแง่พุทธศาสนาก็เป็นเรื่องของการรู้จักมนุษย์เพื่อกา…