วัฒนธรรม กับ การพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 1 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน วัฒนธรรม กับ การพัฒนา ขอถวายพระพรสมเด็จบพิตรผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ วันนี้เป็นวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ทางราชการ และราษฎรผู้มีกุศลเจตนา ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลอง ๑๐๐ …

๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน กับ ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 2 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน กับ ทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนา อีกประการหนึ่ง การฉลองนี้ก็มาสอดคล้องกับการที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือที่เรียกกันง่าย ๆ ว่า UNESCO ได้มีมติประกาศยกย่อ…

ความผิดพลาดของการพัฒนาในยุคที่ผ่านมา
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

ความผิดพลาดของการพัฒนาในยุคที่ผ่านมา การที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดตั้งทศวรรษโลกเพื่อการพัฒนาขึ้นมา โดยให้ความสำคัญแก่วัฒนธรรม ถึงกับวางวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ ไว้ว่า ใ…

ทำไมการพัฒนาจึงต้องเน้นปัจจัยด้านวัฒนธรรม
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

ทำไมการพัฒนาจึงต้องเน้นปัจจัยด้านวัฒนธรรม เมื่อพูดมาถึงอย่างนี้ ก็ควรจะต้องชี้แจงให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ทำไมจึงต้องมาเน้นปัจจัยด้านวัฒนธรรม ถึงกับเอาวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา จะขอย้อนกลับไปกล…

การพัฒนาในกรณีของสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

การพัฒนาในกรณีของสังคมไทย สภาพปัญหาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้น เมื่อหันมามองใกล้ตัวแคบเข้ามา ก็ยิ่งเห็นได้ชัดเจนในสังคมไทยของเรานี้ เราประสบปัญหาอย่างที่โลกทั่วไปเขาประสบ แต่เราจะอยู่ในข้างที่แย่หรือข้างท…

แนวทางการพัฒนาในยุคต่อไป
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนาในยุคต่อไป ต่อไปนี้ ขอข้ามไปสู่เรื่องแนวทางในการพัฒนาของยุคต่อไป เพราะที่แล้วมานั้นเป็นการกล่าวถึงโทษหรือผลร้ายที่เกิดขึ้น จึงยังต้องพิจารณาต่อไปว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะพัฒนาต่อไปกั…

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมกับการพัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กับการพัฒนานั้น โดยสรุปก็คือ ในการที่สิ่งทั้งหลายจะดำรงอยู่ด้วยดี พร้อมที่จะเจริญงอกงามต่อไป องค์ประกอบของมันจะต้องประสานสัมพันธ์เกื้…

พระยาอนุมานราชธนกับงานทางด้านวัฒนธรรม
เนื้อหาหลัก / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

พระยาอนุมานราชธนกับงานทางด้านวัฒนธรรม เป็นอันว่า ในการที่จะข้ามพ้นยุคพัฒนาที่ผิดพลาดมีปัญหาและทำการพัฒนาในแนวทางใหม่ เราจะต้องทั้งพัฒนาวัฒนธรรมและพัฒนาด้วยวัฒนธรรม เมื่อเราพัฒนาวัฒนธรรมและพัฒนาด้วยวัฒ…

คำกราบบังคมทูล
เนื้อหาประกอบ / 14 ธันวาคม 2531

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ วัฒนธรรม กับ การพัฒนา

คำกราบบังคมทูล สมเด็จฯ พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ของ ดร.เอกวิทย์ ณ ถลาง ประธานคณะกรรมการจัดฉลอง ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกวิทย์ ณ …