สังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 1 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต สังคมไทยกำลังใช้พระพุทธศาสนาเป็นที่ถ่ายทุกข์ ทีนี้ พอเลยจากเรื่องของวัดก็ขยายออกไปถึงเรื่องของพระศาสนา จะเห็นได้ว่า เวลานี้ภัยอันตรายของพระศาสนาเกิดขึ้นมาก อย่าง…

ชาวพุทธจะสอบผ่านหรือไม่ หรือไม่ได้แม้เพียงเป็นบทเรียน
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ชาวพุทธจะสอบผ่านหรือไม่ หรือไม่ได้แม้เพียงเป็นบทเรียน ยิ่งระยะนี้ก็มีข่าวคราวอะไรต่างๆ มากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งาม ที่เราจะต้องมีความหนักแน่นและตั้งหลักให้ดี มองไปให้ดี เหตุการณ์ร้ายเหล่าน…

รู้หลักแล้ว ศาสนาอยู่ที่ตัวเรา ไม่ต้องเอาศาสนาไปแขวนไว้กับใคร
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 3 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

รู้หลักแล้ว ศาสนาอยู่ที่ตัวเรา ไม่ต้องเอาศาสนาไปแขวนไว้กับใคร อย่าว่าแต่บุคคลที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งๆ เลย แม้แต่องค์พระพุทธเจ้าเองก็ไม่ผูกมัดใครและไม่ผูกขาดอะไร พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วนี่ เราฟังพระ…

เห็นกับตา ไม่ต้องถามว่าเชื่อไหม
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 4 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

เห็นกับตา ไม่ต้องถามว่าเชื่อไหม ศรัทธาเป็นคุณสมบัติของพวกเรา ที่เป็นพุทธศาสนิกชนในเบื้องต้น แต่พระอรหันต์เป็นบุคคลที่ไม่ต้องมีศรัทธา ศรัทธาไม่เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ ท่านเรียกพระอรหันต์ว่าเป็น อสฺส…

พึ่งศรัทธา เพื่อได้ปัญญาที่พาสู่อิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 5 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

พึ่งศรัทธา เพื่อได้ปัญญาที่พาสู่อิสรภาพ มีปราชญ์ท่านหนึ่งพูดไว้น่าฟัง ท่านเปรียบเทียบระหว่างศรัทธากับปัญญา หรือระหว่างความเชื่อกับการเห็นความจริง เหมือนอย่างว่า อาตมภาพนี้ กำมือขึ้นมา แล้วก็ตั้งคำถามว…

สงฆ์และหลักการเป็นฐานของบุคคล บุคคลทำสงฆ์ให้งาม เพราะทำตามหลักการ
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 6 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

สงฆ์และหลักการเป็นฐานของบุคคล บุคคลทำสงฆ์ให้งาม เพราะทำตามหลักการ พระพุทธเจ้าต้องการให้เราเป็นอิสระ พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งอิสรภาพเสรีภาพ พุทธศาสนิกชนมีเสรีภาพในการใช้ปัญญา จนกระทั่งเป็นอิสระไม่ต้องขึ้…

สงฆ์และหลักการเป็นมาตรฐาน เพื่อรักษาประโยชน์สุขของแต่ละคน
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 7 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

สงฆ์และหลักการเป็นมาตรฐาน เพื่อรักษาประโยชน์สุขของแต่ละคน เป็นอันว่า ถ้าเรารู้เข้าใจคำฝากที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ และปฏิบัติตามนั้น ก็จะไม่เสียหลัก ธรรมวินัยนี้เป็นศาสดาอย่างไร และสงฆ์เป็นใหญ่อย่างไร …

ส่วนตัวหมดกิเลสไร้ทุกข์ ส่วนรวมขวนขวายประโยชน์สงฆ์ พระอรหันต์คือแบบอย่าง ทั้งด้านชีวิตและสังคม
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 8 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ส่วนตัวหมดกิเลสไร้ทุกข์ ส่วนรวมขวนขวายประโยชน์สงฆ์ พระอรหันต์คือแบบอย่าง ทั้งด้านชีวิตและสังคม พระพุทธเจ้าเองนั้น ตอนแรกทรงจาริกเดินทางสั่งสอนธรรมไม่ได้หยุดหย่อน ทรงประกาศพระศาสนา ตั้งคณะสงฆ์ขึ้นมา พอ…

ไม่ให้ความวิเศษหรือความดีพิเศษของบุคคล มารอนประโยชน์สงฆ์และขวางการพัฒนาประชาชน
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 9 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ไม่ให้ความวิเศษหรือความดีพิเศษของบุคคล มารอนประโยชน์สงฆ์และขวางการพัฒนาประชาชน เพราะฉะนั้น การที่พระอวดอุตริมนุสธรรม คือบอกว่าตนบรรลุคุณพิเศษ ได้มรรคผลนิพพาน เป็นพระอรหันต์ เป็นพระอริยะนี่ แม้จะเป็นจร…

แยกให้ชัดระหว่าง พระอริยะ กับผู้วิเศษ
เนื้อหาหลัก / 23 มกราคม 2537

เป็นตอนที่ 10 จาก 24 ตอนของ เมืองไทยจะวิกฤติ ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

แยกให้ชัดระหว่าง พระอริยะ กับผู้วิเศษ อีกตัวอย่างหนึ่ง นอกจากห้ามพระอวดอุตริมนุสธรรม ห้ามอวดคุณพิเศษแม้มีในตนแล้ว ท่านยังห้ามอวดฤทธิ์ ห้ามแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วย พระได้ปาฏิหาริย์ได้ฤทธิ์แล้วเอามาอวดเอ…