Search results for: สมาธิ

ปัญหาเบ็ดเตล็ด เช่น ความมั่นคงในอุดมคติ
เนื้อหาหลัก / 25 พฤศจิกายน 2517

เป็นตอนที่ 17 จาก 20 ตอนของ สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน

ปัญหาเบ็ดเตล็ด เช่น ความมั่นคงในอุดมคติ   ทำอย่างไรจะมั่นอยู่ได้ในอุดมคติ? ถาม ถ้าทุกคนมุ่งสวรรค์ชั้นต่ำ แต่ท่านอาจารย์สอนให้มุ่งในงานและความสัมฤทธิ์ของงาน เราจำเป็นต้องอยู่กับคนที่มุ่งสวรรค์ชั้น…

พระพุทธศาสนาและการนำธรรมมาพัฒนาหลักสูตร
เนื้อหาหลัก / 13 กุมภาพันธ์ 2516

เป็นตอนที่ 6 จาก 6 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาค พุทธธรรม: แกนนำการศึกษา

พระพุทธศาสนาและการนำธรรมมาพัฒนาหลักสูตร คำนำ พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันดี แต่การนำพระพุทธศาสนามาประยุกต์ในด้านอื่น เช่น การศึกษา ถือว่าเป็นของใหม่ ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การประยุ…

– ๒ – หลักกรรมที่แท้
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 3 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๒ – หลักกรรมที่แท้ ๑. การแยกจากความเข้าใจผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับ ๓ ลัทธิที่ว่ามานี้แล้ว ก็น่าจะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้ทั้งหมด คือ ความคลาดเคลื่อนในแง่ความห…

๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 1 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา   ดินแดนอันเป็นที่ตั้งของสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา หรือที่เรียกกันสามัญว่าประเทศเขมรในบัดนี้ เมื่อหลายพันปีมาแล้ว ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งถิ่นฐานที่ชนชาติมอญ-เขมรอาศัยอยู่ ชนชา…

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 10 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม   เพื่อความสะดวกในการศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาในเวียดนาม ขอแบ่งดินแดนของประเทศเวียดนามปัจจุบันออกเป็น ๓ อาณาเขต (ตามแบบที่ฝรั่งเศสเคยแบ่งในสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคม) คื…

๙. พระพุทธศาสนาในลาว
เนื้อหาหลัก / 1 มิถุนายน 2515

เป็นตอนที่ 9 จาก 15 ตอนของ พระพุทธศาสนาในอาเซีย

๙. พระพุทธศาสนาในลาว   ชนชาติลาวมีความเป็นมาแต่เดิมเกี่ยวด้วยชาติวงศ์และการอพยพถิ่นฐานเป็นต้น จนถึงตั้งหลักแหล่งในดินแดนปัจจุบันเนื่องเป็นอันเดียวกันกับชนชาติไทย มีเรื่องราวที่ควรทราบโดยย่อว่า เม…

อุดมคติของคนหนุ่มสาว

เป็นตอนที่ 10 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

อุดมคติของคนหนุ่มสาว ในการสัมมนานี้ ทางฝ่ายผู้จัดแจ้งไว้ว่า แม้ในสังคมไทยจะไม่นิยมการพูด แสดง หรือเปิดเผยคุณความดีของตนเอง แต่ผู้จัดสัมมนาประสงค์ให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษ ที่ต้องการให้ผู้พูดเป…

ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์ ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณ์ความในพระสูตรนี้ เห็นควรพิจารณาเป็น ๒ แง่ คือ ในแง่วิธีสอน อย่างหนึ่ง และในแง่สาระสำคัญ หรือหลักธรรม อย่างหนึ่ง ในแง่วิธีสอน พระธรรมเทศนาอาทิตตป…

๓. หลักทั่วไปในการสอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๓. หลักทั่วไปในการสอน ในเรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ จะขอแบ่งเป็น ๓ หมวด คือ ที่เป็นข้อควรคำนึงต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนพวกหนึ่ง เกี่ยวกับตัวผู้เรียนพวกหนึ่ง และที่เกี่ยวกับตัวการสอนเองพว…

หลักพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา
เนื้อหาหลัก / 1 มกราคม 2513

เป็นตอนที่ 3 จาก 10 ตอนของ พระพุทธศาสนากับการศึกษาในอดีต

หลักพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษา จากข้อความที่กล่าวมานี้ จะมองเห็นต่อไปอีกว่า งานหลักหรือภารกิจสำคัญของสถาบันสงฆ์ ก็คือการศึกษา ระบบการต่างๆ ที่จัดขึ้นในทางการปกครองก็ดี ทางการเลี้ยงชีพก็ดี…