(การพัฒนาความสุข คือการศึกษา)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ความสุขนี่มันมีหลายระดับ การพัฒนามนุษย์ก็คือ การพัฒนาความสุขไปด้วย มนุษย์จะรู้จักความสุขอีกมากมายที่ประณีตสูงขึ้นไป ทีนี้ในเมื่อเขา ไม่มี ไม่รู้จักความสุขที่สูงขึ้นไป เขาก็รู้จักอยู่อย่างเดียวจากการเส…

ความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนา
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 5 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ความสุข ๒ แบบในพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนา มีหลายวิธีการที่จะทำให้คนมีความสุข ซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับความมีอิสรภาพ ถ้าปราศจากอิสรภาพ เราก็ไม่สามารถเข้าถึงความสุขที่แท้จริงได้ เราต้องมีอิสรภาพ ดังนั้น เรา…

การศึกษาควรสอนให้มนุษย์ พัฒนาความสามารถในการมีความสุข
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 11 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

การศึกษาควรสอนให้มนุษย์ พัฒนาความสามารถในการมีความสุข เราอาจพูดได้ว่า เราสามารถแก้ปัญหาสังคมด้วยการศึกษา การศึกษาคือการพัฒนาคน แต่การศึกษาชนิดใดที่เป็นที่ต้องการในที่นี้ เพราะการศึกษาในปัจจุบันนี้ อาจ…

ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 14 มิถุนายน 2543

…การแสดงโลกแก่ลูก ที่พ่อแม่เป็นผู้นำและชี้บอกนั้น โดยทั่วไปจะทำให้เด็กพัฒนาความรู้สึก ท่าที ทัศนคติ ต่อโลก ต่อสังคม ต่อเพื่อนมนุษย์ ในทางที่ดี โดยเฉพาะ มองเพื่อนมนุษย์ด้วยท่าทีอย่างญาติมิตร มีไม…

ต้องการผลตอบแทน สุขไม่มาจนกว่าได้เงิน ต้องการผลของตัวงาน สุขงอกงามไปกับการทำงาน
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

ต้องการผลตอบแทน สุขไม่มาจนกว่าได้เงิน ต้องการผลของตัวงาน สุขงอกงามไปกับการทำงาน ได้พูดในตอนต้นแล้วว่า คนไม่น้อยมอง เงิน งาน และความสุข ในแง่ที่ว่า ความสุขนั้นต้องอาศัยเงินเป็นตัวบันดาล งานจะให้ความสุข…

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข
เนื้อหาหลัก / 3 เมษายน 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 20 ตอนของ ธรรมะกับการทำงาน

งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข เมื่อจะพูดสั้นๆ ง่ายๆ ก็บอกว่า ถ้าคนที่ทำงานตั้งใจทำงานอย่างขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต แค่นี้ก็เรียกว่า มีธรรมะในการทำงานแล้ว แต่เมื่อพูดกันอย่างจริงจัง ธรรมะคงไม่…

ความสุขที่สมบูรณ์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 24 กรกฎาคม 2537

คนเราอยู่ในโลก แต่มักปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายในโลก จึงดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง สิ่งที่เราเกี่ยวข้องต่างๆนี่ มันก็อยู่ของมันไปตามปกติ ตามธรรมชาติ แต่ปฏิบัติต่อมันไม่ถูก วางใจไม่ถูก แม้แต่มองก็ไม่ถ…

งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 17 พฤศจิกายน 2535

..การที่เราทำอะไรต่างๆ นี่เพื่ออะไร หาเงินทองเพื่ออะไร ก็เพื่อจะให้มีความสุข เสร็จแล้วเราก็ได้ความสุขจริงหรือเปล่า ลองสำรวจดูในแต่ละวัน บางคนไม่เคยสำรวจเลยว่า เป้าหมายที่แท้คือความสุขเราได้หรือเปล่า แ…