ค่านิยมกำหนดสังคม
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 19 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ค่านิยมกำหนดสังคม พระพรหมคุณาภรณ์ เราต้องแข่งขันในการสร้างค่านิยมของสังคม เพราะค่านิยมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสังคม ในการออกแบบชะตากรรมของสังคม และของโลก มันสัมพันธ์กับลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของประชาชน …

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 17 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์ พระพรหมคุณาภรณ์ ลัทธิบริโภคนิยมนั้นมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์ อาตมาคิดว่า ขั้นแรกเราต้องยอมรับว่า นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ตัณหา ซึ่งพระพุทธอง…

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 4 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

คุณภาพคนไทยที่ต้องพัฒนาให้ทันยุคสมัย เรามาถึงยุคสมัยนี้ที่เรียกว่ายุคสารสนเทศ คำถามก็เกิดขึ้นว่า ในท่ามกลางสภาพปัจจุบันที่เรียกว่ายุคสารสนเทศนี้ เราจะพัฒนาคนอย่างไรโดยใช้หลักการแห่งไตรสิกขานั้นเพื่อให…

ค่านิยมตามฝรั่ง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 13 จาก 20 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ค่านิยมตามฝรั่ง ปัญหาอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากเท่าที่อาตมภาพมองเห็นขณะนี้ ก็คือว่าสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับอารยวัฒนธรรมตะวันตกเป็นอย่างมาก อิทธิพลของสังคมตะวันตกขณะนี้เด่นมากในสังคมไทย มีอิทธิพลมา…

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ

เป็นตอนที่ 12 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของกลุ่ม ชุมนุม หรือชมรมพุทธศาสนาในสถาบันต่างๆ หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คราวนี้ เหมือนกับจะฟ้องว่าค่านิยมในทางพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับความ…

ปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมไทย ในช่วงต่อแห่งความเปลี่ยนแปลง
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 5 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาขั้นพื้นฐานของสังคมไทย ในช่วงต่อแห่งความเปลี่ยนแปลง เมื่อเรามีการปรับตัวแบบนี้ คือ สถาบันต่างๆ ที่มีหน้าที่นำสังคมในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ไม่สามารถทำหน้าที่ได้เต็มที่แล้ว ก็หมายควา…

แนวทางในการแก้ปัญหา
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 6 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

แนวทางในการแก้ปัญหา เราจะพิจารณาแก้ปัญหาจากจุดที่พูดไปเมื่อกี้นี้ คือว่า สังคมของไทยเราอยู่ในสภาพที่หลง ตื่นเต้น เคลิบเคลิ้มในการที่จะบริโภคเสวยผลผลิตของความเจริญใหม่ๆ แต่ในเวลาเดียวกัน เรามีความเฉื่อ…

ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม
เนื้อหาหลัก / 28 มิถุนายน 2517

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ บทเรียน ๒๕ ปี คนไทยเรียนรู้หรือยัง

ปัญหาเกี่ยวกับค่านิยม ต่อไปในระยะยาวมีการแก้ไขเรื่องหนึ่งซึ่งถือว่าสำคัญมาก เรียกในปัจจุบันก็คือ เรื่องของค่านิยม ค่านิยมเป็นเรื่องสำคัญมาก ในระยะยาวถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้ละก็ การสร้างความเจริญอะไรต่ออ…

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล ต่อไปจะพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื…