ค่านิยมกําหนดสังคม
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 19 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ค่านิยมกำหนดสังคม พระพรหมคุณาภรณ์ เราต้องแข่งขันในการสร้างค่านิยมของสังคม เพราะค่านิยมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดสังคม ในการออกแบบชะตากรรมของสังคม และของโลก มันสัมพันธ์กับลำดับขั้นตอนของการพัฒนาของประชาชน …

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 17 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

ลัทธิบริโภคนิยมมาจากตัณหาของมนุษย์ พระพรหมคุณาภรณ์ ลัทธิบริโภคนิยมนั้นมันมาจากธรรมชาติของมนุษย์ อาตมาคิดว่า ขั้นแรกเราต้องยอมรับว่า นี่คือธรรมชาติของมนุษย์ และนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ตัณหา ซึ่งพระพุทธอง…

ค่านิยมตามฝรั่ง
เนื้อหาหลัก / 10 กรกฎาคม 2525

เป็นตอนที่ 13 จาก 19 ตอนของ มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย

ค่านิยมตามฝรั่ง ปัญหาอย่างหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากเท่าที่อาตมภาพมองเห็นขณะนี้ ก็คือว่าสังคมไทยมีความเกี่ยวข้องกับอารยวัฒนธรรมตะวันตกเป็นอย่างมาก อิทธิพลของสังคมตะวันตกขณะนี้เด่นมากในสังคมไทย มีอิทธิพลมา…

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ

เป็นตอนที่ 12 จาก 13 ตอนของ ค่านิยมแบบพุทธ

บทบาทของนักศึกษาในการส่งเสริมค่านิยมพุทธ นิสิตนักศึกษาที่เป็นผู้แทนของกลุ่ม ชุมนุม หรือชมรมพุทธศาสนาในสถาบันต่างๆ หัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้คราวนี้ เหมือนกับจะฟ้องว่าค่านิยมในทางพุทธศาสนาไม่ค่อยได้รับความ…

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล
เนื้อหาหลัก / 23 กันยายน 2515

เป็นตอนที่ 4 จาก 4 ตอนของ ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

– ๓ – ทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผล ต่อไปจะพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติ อาตมภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่า ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื…