(โลกาภิวัตน์พาจริยธรรมตะวันตกเข้ามา การศึกษาก็พัฒนาไม่ถึงเป้าหมาย)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็อยากจะให้แง่คิดอีกเรื่องหนึ่ง เวลานี้โลกเราก็กว้างไกลเราบอกว่าเป็น โลกาภิวัตน์อะไรต่างๆ โลกไร้พรมแดน โลกถึงกันหมด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ว่า ในทางจิตใจและในทางปัญญามันไม่สอดคล้องกัน มันไม่ส…

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 2 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

การพัฒนาคนเป็นระบบแห่งบูรณาการ คนนั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเราเรียกในภาษาปัจจุบันว่าเป็นองค์รวม การดำเนินชีวิตของเขานั้นแยกออกได้เป็นหลายด้าน แต่ทุกด้านนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้านต่างๆ เหล่า…

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม
เนื้อหาหลัก / 29 สิงหาคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม วัฒนธรรมนี้ ว่าที่จริงก็เป็นเรื่องในระดับรูปแบบ คือเป็นเรื่องสภาพที่ปรากฏภายนอกโดยส่วนมาก วัฒนธรรมที่เป็นรูปปรากฏหรือเป็นรูปแบบนี้ จะมีแก่นสารแท้จริง ก็จะต้องมีตัวความจริงที่ล…

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 18 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

แยกแล้วทิ้ง กับแยกไปเอาความจริง ได้กล่าวแล้วว่าศาสนาทั้งหลายทั่วไปตั้งแต่โบราณ มองความเป็นไปของสิ่งทั้งหลายว่ามีเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังคอยดลบันดาล ถ้ามนุษย์หวาดกลัวอันตรายไม่ต้องการใ…

เบื้องหลังความเจริญ คือเบื้องหลังความติดตัน
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 8 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

เบื้องหลังความเจริญ คือเบื้องหลังความติดตัน เหตุปัจจัยยังไม่หมดแค่นี้ นอกจากแนวความคิดใหญ่ๆ สองสายนั้นแล้ว ยังมีทัศนคติที่เจริญควบคู่มาด้วยกันที่เป็นปัจจัยแก่กันกับแนวความคิด ๒ อย่างข้างต้น ช่วยเสริมใ…

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 สิงหาคม 2534

…ถ้าเมื่อใดวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแท้ สามารถให้คำตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแก่มนุษย์ คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ หลากหลายก็ย่อมหมดความหมายหายไปเอง หรือหากจะมีศ…

จริยธรรม: ด่านหน้าที่รอประลองของแดนนามธรรมแห่งจิต
เนื้อหาหลัก / 16 สิงหาคม 2534

เป็นตอนที่ 28 จาก 37 ตอนของ พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

จริยธรรม: ด่านหน้าที่รอประลอง ของแดนนามธรรมแห่งจิต จริยธรรมเป็นแดนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่า คือเป็นเรื่องของความดีและความชั่ว ความดีและความชั่วนี้ถือว่าเป็นเรื่องของคุณค่า จริยธรรมก็เป็นเรื่อง…

ระบบพุทธจริยศาสตร์
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

ระบบพุทธจริยศาสตร์ เราจะเข้าใจจริยศาสตร์ทางสังคมแบบพุทธได้ชัดขึ้น หากพิจารณาโดยโยงถึงระบบพุทธจริยศาสตร์ทั้งหมด ดังได้กล่าวแต่ต้นแล้วว่า พุทธจริยศาสตร์ทั้งหมดนั้นประกอบด้วยอริยมรรคแปด และบุพภาคแห่งอริย…

รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคม เพื่อสังคมไทยร่วมสมัย
เนื้อหาหลัก / 1 มีนาคม 2528

เป็นตอนที่ 1 จาก 9 ตอนของ รากฐานพุทธจริยศาสตร์ สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย

รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคม เพื่อสังคมไทยร่วมสมัย จาก Foundations of Buddhist Social Ethics for Contemporary Thailand ข้อพิจารณาเบื้องต้นบางประการ ทุกวันนี้หัวข้อบรรยาย อันเกี่ยวกับพุทธจริยศาสตร์ เป็…

— พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 22 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา เมื่อเรามองการศึกษากันจนถึงรากฐานสุดอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าตามความหมายทางพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว พุทธิศึกษาจะไม่แยกจากจริยศึกษา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรั…