(โลกาภิวัตน์พาจริยธรรมตะวันตกเข้ามา การศึกษาก็พัฒนาไม่ถึงเป้าหมาย)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ทีนี้ก็อยากจะให้แง่คิดอีกเรื่องหนึ่ง เวลานี้โลกเราก็กว้างไกลเราบอกว่าเป็น โลกาภิวัตน์อะไรต่างๆ โลกไร้พรมแดน โลกถึงกันหมด เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ว่า ในทางจิตใจและในทางปัญญามันไม่สอดคล้องกัน มันไม่ส…

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม
เนื้อหาหลัก / 29 สิงหาคม 2537

เป็นตอนที่ 2 จาก 7 ตอนของ สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ฐานและแก่นสารของวัฒนธรรม วัฒนธรรมนี้ ว่าที่จริงก็เป็นเรื่องในระดับรูปแบบ คือเป็นเรื่องสภาพที่ปรากฏภายนอกโดยส่วนมาก วัฒนธรรมที่เป็นรูปปรากฏหรือเป็นรูปแบบนี้ จะมีแก่นสารแท้จริง ก็จะต้องมีตัวความจริงที่ล…

พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 16 สิงหาคม 2534

…ถ้าเมื่อใดวิทยาศาสตร์เข้าถึงความจริงแท้ สามารถให้คำตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแก่มนุษย์ คือเป็นวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ ศาสนาต่างๆ หลากหลายก็ย่อมหมดความหมายหายไปเอง หรือหากจะมีศ…

— พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 22 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

พุทธิศึกษาและจริยศึกษา กับ สุตศึกษาและศิลปศึกษา เมื่อเรามองการศึกษากันจนถึงรากฐานสุดอย่างนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าตามความหมายทางพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว พุทธิศึกษาจะไม่แยกจากจริยศึกษา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรั…