รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคม เพื่อสังคมไทยร่วมสมัย

1 มีนาคม 2528

บัญญัติที่สำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ ธรรม-วินัย ซึ่งหมายถึง ตัวคำสอน และระเบียบในการประพฤติปฏิบัติ ระบบพุทธจริยศาสตร์ทั้งหมดย่อมประมวลลงได้ในบัญญัตินี้ ซึ่งก็หมายความว่า พุทธธรรม ย่อมประกอบด้วย ธรรมและวินัย ธรรมนั้น เป็นส่วนของความคิด อุดมคติ และหลักการ ส่วนวินัยนั้น ครอบคลุมส่วนที่เป็น กฎ เกณฑ์ และองค์กรทางสังคม

  • เป็นข้อเขียนที่แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษชื่อ Foundations of Buddhist Social Ethics for Contemporary Thailand (ซึ่งภายหลังได้รับการปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อเป็น Foundations of Buddhist Social Ethics) แปลโดยคุณวีระ สมบูรณ์
  • พิมพ์ครั้งแรกในชื่อว่า “รากฐานพุทธจริยศาสตร์ทางสังคมเพื่อสังคมไทยร่วมสมัย” โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘
  • ต่อมาได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความบางตอน และมีการปรับชื่อหนังสือเป็น “รากฐานพุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมไทยร่วมสมัย” จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมล คีมทอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.