การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

1 กรกฎาคม 2529

…วัดยังคงมีคุณค่าอันอนันต์แก่สังคมไทย แต่คุณประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปอย่างซึมๆ ซ่อนๆ และเฉื่อยชา จึงไม่ใคร่มีใครมองเห็น รัฐและหน่วยงานผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย น่าจะใส่ใจศึกษาสืบค้นให้เข้าใจ และพยายามใช้ประโยชน์ให้บริบูรณ์ แทนที่จะสร้างสถาบันใหม่ๆ ที่ซับซ้อน ซึ่งมักก่อปัญหาใหม่ๆ ที่สับสน น่าจะหันมาพยายามปรับปรุงสถาบันที่มีอยู่แล้ว และยังต้องมีอยู่นั้น ให้บังเกิดประโยชน์เต็มตามคุณค่าที่มันควรจะมี..

 

ข้อมูลพัฒนาการ

“การศึกษาของคณะสงฆ์ : ปัญหาที่รอทางออก” ได้รวบรวมข้อเขียนของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ในที่ต่างๆ รวม ๓ แห่ง คือ

  1. “พุทธศาสนากับการศึกษา” เป็นเสมือนคำนำที่ช่วยให้เข้าใจภูมิหลัง และคุณค่าทางการศึกษาของสถาบันสงฆ์ในสังคมไทยอย่างสังเขป
  2. “มหาวิทยาลัยสงฆ์ : แหล่งรวมคุณค่าแห่งการศึกษาของพระสงฆ์” เป็นบทความหลักของเล่มที่ชี้แจงปัญหาที่รอทางออก พร้อมด้วยอุปมาอุปไมยให้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้ง ได้อรรถรสและภาพพจน์ที่ชัดเจน
  3. “ข้อควรทราบเกี่ยวกับการศึกษาของคณะสงฆ์” เป็นการสรุปข้อเสนอเกี่ยวกับหลักการที่ควรคำนึง ในการจัดการศึกษาอย่างคร่าวๆ พอเป็นแนวทางสำหรับประกอบการพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

 

สารบัญ – การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

ภาคผนวก

 

No Comments

Comments are closed.