มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

17 ธันวาคม 2540

…เมื่อโลกเจริญมาถึงยุคที่เรียกว่า เป็นโลกาภิวัตน์แล้ว ถ้ามนุษย์ผู้ถือตัวว่ามีอารยธรรม ยังไม่ยอมพัฒนาระบบวิธีคิด และแก้ไขระบบคุณค่าที่ยึดถือเกี่ยวกับปัญหาการแบ่งแยกกลุ่มพวก เนื่องจากลัทธินิยมทางศาสนาและพงศ์เผ่าเหล่ากอ เพื่อปรับระบบพฤติกรรมเสียใหม่ มนุษยชาติก็ปราศจากความหวังที่จะมีสังคมแห่งสันติสุข

…แต่ตรงกันข้าม ปัญหาความขัดแย้งตลอดจนสงคราม… มีศักยภาพที่จะรุนแรงยิ่งกว่าความขัดแย้งด้านลัทธินิยมหรืออุดมการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเสียอีก เพราะเขาไม่อาจแม้แต่จะยกเอาตัวปัญหาขึ้นมาพูดจาทำความเข้าใจกัน

 

 

สารบัญ – มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์

บันทึกของผู้เรียบเรียง

มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์ (กล่าวนำ)

ภาค ๑ พุทธทัศน์ต่อความต่างศาสนาและสันติภาพโลก
ภาค ๒ ภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์
ภาค ๓ ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตา ต่อสัจธรรมด้วยปัญญา
บทสรุป
ภาคผนวก: ถาม - ตอบ

No Comments

Comments are closed.