ศิลปศาสตร์แนวพุทธ

15 สิงหาคม 2532

…วิชาศิลปศาสตร์นั้นเป็นวิชาการสำหรับสร้างคนให้เป็นนักศึกษา คือ ให้เป็นผู้มีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้องในการที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่อเขามีความพร้อมและมีท่าทีที่ถูกต้องแล้ว เขาก็จะสามารถไปเล่าเรียนวิชาชีพและวิชาเฉพาะต่างๆ อย่างได้ผลดี และเล่าเรียนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อเขาจะได้ไปพัฒนาชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ตนเองและแก่สังคม ให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง ตามความมุ่งหมายของวิชาชีพและวิชาเฉพาะนั้นๆ มิใช่เล่าเรียนเพียงเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเดียวในทางที่เห็นแก่ตัว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในทางที่ผิดพลาด…

 

สารบัญ — ศิลปศาสตร์แนวพุทธ

(กล่าวนำ)

๑ ความหมาย ขอบเขต และความเป็นมาของศิลปศาสตร์

 

๒ การศึกษาศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตร์ในฐานะเป็นวิชาพื้นฐาน

 

สาระและจุดหมายของศิลปศาสตร์

No Comments

Comments are closed.