อักษรย่อชื่อคัมภีร์

12 มกราคม 2565
เป็นตอนที่ 11 จาก 11 ตอนของ

อักษรย่อชื่อคัมภีร์*

เรียงตามอักขรวิธีแห่งมคธภาษา

(ที่พิมพ์ตัว เอนหนา คือ คัมภีร์ในพระไตรปิฎก)
องฺ.อ. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺกถา ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน (มโนรถปูรณี) ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก องฺ.อฏฺก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺกนิปาต ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปิฏก องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก องฺ.ติก. องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส อป.อ. อปทาน อฏฺกถา ขุ.ม., ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส (วิสุทฺธชนวิลาสินี) ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ อภิ.ก. อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุ ขุ.สุ. ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต อภิ.ธา. อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถา ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปา อฏฺกถา อภิ.ก. อภิธมฺมปิฏก ปฏฺาน (ปรมตฺถโชติกา) อภิ.ปุ. อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปญฺญฺตฺติ จริยา.อ. จริยาปิฏก อฏฺกถา อภิ.ยมก. อภิธมฺมปิฏก ยมก (ปรมตฺถทีปนี) อภิ.วิ. อภิธมฺมปิฏก วิภงฺค ชา.อ. ชาตกฏฺกถา อภิ.สํ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี เถร.อ. เถรคาถา อฏฺกถา อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏฺกถา (ปรมตฺถทีปนี) (ปรมตฺถทีปนี) เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺกถา อุ.อ.,อุทาน.อ. อุทาน อฏฺกถา (ปรมตฺถทีปนี) (ปรมตฺถทีปนี)
* คัมภีร์ที่สำคัญได้นำมาลงไว้ทั้งหมด แม้ว่าบางคัมภีร์จะมิได้มีการอ้างอิงในหนังสือนี้
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺกถา วินย.อ. วินย อฏฺกถา (สุมงฺคลวิลาสินี) (สมนฺตปาสาทิกา) ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค วินย.ฏีกา วินยฏฺกถา ฏีกา ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค (สารตฺถทีปนี) ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏฺกถา ธ.อ. ธมฺมปทฏฺกถา (สมฺโมหวิโนทนี) นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺกถา วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏฺกถา (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) (ปรมตฺถทีปนี) ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺกถา วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค (ปรมตฺถทีปนี) วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺกถา (ปรมตฺถมญฺชุสา) (สทฺธมฺมปกาสินี) สงฺคณี อ. ธมฺมสงฺคณี อฏฺกถา เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺกถา (อฏฺสาลินี) (ปรมตฺถทีปนี) สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺกถา สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา (มธุรตฺถวิลาสินี) (อภิธมฺมตฺถวิภาวินี) ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺกถา สํ.อ. สํยุตฺตนิกาย อฏฺกถา (ปปฺจสูทนี) (สารตฺถปกาสินี) ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก สํ.ข. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก สํ.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก สํ.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี สํ.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค มิลินฺท. มิลินฺทปฺหา สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค วินย. วินยปิฏก สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺกถา (ปรมตฺถโชติกา)

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< บันทึกท้ายเล่ม

No Comments

Comments are closed.