กฐิน: บทฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตยบนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ
เนื้อหาหลัก / 5 พฤศจิกายน 2535

เป็นตอนที่ 1 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

กฐิน: บทฝึกวิถีชีวิตประชาธิปไตย บนฐานแห่งการให้และการร่วมมือ ขอเจริญพร ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อาตมภาพขออนุโมทนา ในกุศลเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการวั…

ทรัพย์สิน มุมสำคัญของการปฏิบัติธรรม
เนื้อหาหลัก / 22 สิงหาคม 2535

เป็นตอนที่ 2 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

ทรัพย์สิน: มุมสำคัญของการปฏิบัติธรรม ภุตฺตา โภคา ภฏา ภจฺจา   วิติณฺณา อาปทาสุ เมติ ณ บัดนี้ อาตมภาพจักได้วิสัชชนาพระธรรมเทศนาอนุโมทนาบุญกิริยา เนื่องในโอกาสแห่งงานพระราชทานเพลิงศพ คุณบัญชา ล่ำซำ คณะท่…

ชีวิตที่แบก – ชีวิตที่เบา
เนื้อหาหลัก / 12 กันยายน 2535

เป็นตอนที่ 3 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

ชีวิตที่แบก – ชีวิตที่เบา ขอเจริญพร วันนี้ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ เป็นวันที่คุณโยมชม รักตะกนิษฐ ได้ถึงแก่กรรมมาครบ ๒ ปี โยมคุณหญิง พร้อมด้วยคุณหมู และหลานๆ ก็ได้ทำบุญอุทิศกุศลแก่ท่าน เรียกตามภาษาพระว่า บำ…

รสจืดของความจริง
เนื้อหาหลัก / 13 กันยายน 2533

เป็นตอนที่ 4 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

รสจืดของความจริง นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ โย จ วสฺสสตํ ชีเว      อปสฺสํ อุทยพฺพยํ เอกาหํ ชีวิตํ เสยฺโย   ปสฺสโต อุทยพฺพยนฺติ ณ บัดนี้ อาตมภาพจะวิสัชชนาพระธรรมเทศนา พรรณนาอานิสงส์ คือผลดี…

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 12 กรกฎาคม 2535

เป็นตอนที่ 5 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

พระพุทธศาสนากับสังคมไทย ท่านพระเถรานุเถระที่นับถือ ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน รายการอภิปรายวันนี้ ขอทำความเข้าใจเบื้องต้นนิดหน่อย ว่ามีความเข้าใจเคลื่อนคลาดเกี่ยวกับชื่อเรื่องกันบ้าง ตอน…

๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย
เนื้อหาหลัก / 21 มิถุนายน 2534

เป็นตอนที่ 6 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย ท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือ และเพื่อนสพรหมจารี ขอเจริญพร ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งท่านที่สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน อาตมภาพมาในวันนี้ ต้องขอออกตัวตามความเป็นจริงว่า ท…

หลักประสาน ๔ ประการ เพื่อถางทางสู่อนาคตที่พึงปรารถนา
เนื้อหาหลัก / 4 มีนาคม 2534

เป็นตอนที่ 7 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

หลักประสาน ๔ ประการ เพื่อถางทางสู่อนาคตที่พึงปรารถนา ขอเจริญพร ท่านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้และในนามของราชการ ขอเจริญพร ท่านประธานกรร…

อาจารย์กับศิษย์ เครื่องมือวัดความสัมฤทธิ์ของการพัฒนา
เนื้อหาหลัก / 24 มิถุนายน 2534

เป็นตอนที่ 8 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

อาจารย์กับศิษย์ เครื่องมือวัดความสัมฤทธิ์ของการพัฒนา กราบนมัสการ ท่านพระเถรานุเถระที่เคารพนับถือ ท่านสหธรรมิกทุกท่าน ขอเจริญพร ท่านสาธุชน ที่มาร่วมในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ วันนี้เป็นวันที่ครบ ๕๐ วัน นั…

ปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรม
เนื้อหาหลัก / 28 เมษายน 2529

เป็นตอนที่ 9 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

ปลูกต้นไม้แห่งคุณธรรม ขอเจริญพร คณะกรรมการโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง พร้อมทั้งญาติมิตรทุกท่านที่ได้มาร่วมพิธีทำบุญในวันนี้ โดยเฉพาะเป็นที่น่ายินดีที่ท่านอาจารย์นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ผู้อำนวยการอา…

อนุโมทนา
เนื้อหาประกอบ / 14 พฤษภาคม 2536

เป็นตอนที่ 10 จาก 11 ตอนของ กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

อนุโมทนา กองทุนวุฒิธรรม เพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม มีกุศลฉันทะจะพิมพ์หนังสือเรื่อง “กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม” นี้ ขึ้นเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในทางธรรม ที่จะเป็นประโยชน์…