คำนำ
เนื้อหาประกอบ / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 1 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

คำนำ (พิมพ์ครั้งที่ ๒) มูลนิธิโกมลคีมทอง มีกุศลเจตนา จะจัดพิมพ์หนังสือ “ปรัชญาการศึกษาไทย” เพื่อเผยแพร่ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ เพื่อให้เป็นประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น “ปรัชญาการศึกษาไทย” นี้ จัดพิมพ์ครั้งแรก…

ปรัชญาการศึกษา ตามหลักพระพุทธศาสนา (มองจากภาคปฏิบัติ)
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 2 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ปรัชญาการศึกษา ตามหลักพระพุทธศาสนา (มองจากภาคปฏิบัติ) (หมายเหตุ: ทางเว็บไซต์ ได้จัดปรับวรรคตอนและแบ่งซอยย่อหน้าให้มากขึ้นกว่าในหนังสือต้นฉบับ เพื่อความสะดวกในการอ่าน) ท่านอาจารย์และท่านนักศึกษาทั้งหลา…

— การศึกษาพุทธศาสนา บนพื้นฐานของความรู้แบบตะวันตก
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 3 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การศึกษาพุทธศาสนา บนพื้นฐานของความรู้แบบตะวันตก ในการพูดนี้ อาตมาคิดว่าจะมีข้อเสียเปรียบเล็กน้อย คือในสมัยปัจจุบันนี้ เรารู้สึกตื่นเต้น เรารู้สึกสนใจในคำศัพท์แสงที่เป็นภาษาตะวันตก และเนื้อหาวิชาแบบตะว…

— หน้าที่ ๒ อย่างของครู
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 4 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

หน้าที่ ๒ อย่างของครู เมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้ว ก็หันมาหาสิ่งที่อาตมาคิดว่าจะพูดต่อไป อาตมาได้กล่าวไว้แล้วว่า จะลองพิจารณาปรัชญาการศึกษาของพระพุทธศาสนาจากทางภาคปฏิบัติ แล้วเรามาดูจากภาคปฏิบัติน…

— ความรู้ประเภทที่ ๑ : สุตศิลปหรือความรู้ที่เป็นอุปกรณ์
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 5 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ความรู้ประเภทที่ ๑ : สุตศิลปหรือความรู้ที่เป็นอุปกรณ์ หน้าที่ประการที่หนึ่ง คือการเป็นสิปปทายกนั้น ไม่ใช่เรื่องของการศึกษาหรือในความเข้าใจทั่วๆ ไป จะเห็นว่า เมื่อพูดถึงการศึกษา เราจะเน้นในข้อแรก คือกา…

— การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มคิด
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 6 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนเริ่มคิด ทีนี้ก็ถึงแง่ที่ว่า ทำอย่างไรจะให้ครูทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้ หรือแนะนำชี้ช่องทางให้ศิษย์สามารถไปดำเนินชีวิตที่ดี มีความรู้สึกนึกคิดที่ดี เราก็จะต้องมาเริ่มต้นกันตั้งแต่จ…

— การคิดอย่างเสรี
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 7 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

การคิดอย่างเสรี ขอให้สังเกตว่า การกระตุ้นความคิดแก่ศิษย์นี้มาลงกันกับหลักปรัญชาการศึกษาสมัยปัจจุบันด้วย คือในการศึกษาปัจจุบันเขามีความเห็นกันว่า ครูมีหน้าที่กระตุ้นให้ศิษย์เกิดความคิดและคิดอย่างเสรี ท…

— ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 8 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับวัตถุธรรม เราแบ่งแยกการเริ่มต้นความคิด หรือการเริ่มก่อรูปความคิดได้เป็น ๒ ประเภทด้วยกัน ก่อนที่จะชี้แจงว่าสองประเภทนี้มีอะไรบ้าง จะขอยกตัวอย่างเสียก่…

— ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 9 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

ตัวอย่างจุดเริ่มต้นของความคิด ในด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ตัวอย่างในการดำเนินชีวิตของเรา ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จะขอยกตัวอย่างที่ยกบ่อยๆ คือเร…

— สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ
เนื้อหาหลัก / 14 กันยายน 2525

เป็นตอนที่ 10 จาก 35 ตอนของ ปรัชญาการศึกษาไทย

สรุปจุดเริ่มของความคิด หรือการมองความหมายและการตีค่า ๒ แบบ เท่าที่กล่าวมานี้ ก็เป็นตัวอย่างต่างๆ ทีนี้เราลองมาวิเคราะห์กันว่า ในการเริ่มเดินสายความคิด หรือการมองความหมายและตีค่าเหล่านี้ เราแบ่งประเภทใ…