พุทธวิธีในการสอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 1 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

พุทธวิธีในการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย และพุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวเรียกเสมอ คือคำว่า พระบรมศาสดา หรือ พระบรมครู ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู ในภาษาบ…

๑. ปรัชญาพื้นฐาน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 2 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๑. ปรัชญาพื้นฐาน ก่อนจะพูดถึงหลักการสอนและวิธีสอน สมควรกล่าวถึงปรัชญาที่เป็นพื้นฐานเสียก่อน เพราะหลักการสอนย่อมดำเนินไปจากจุดเริ่ม ตามแนวทาง และสู่จุดหมายตามที่ปรัชญากำหนดให้ อย่างไรก็ดี เมื่อมองในแง่…

๒. คุณสมบัติของผู้สอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 3 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๒. คุณสมบัติของผู้สอน ในที่นี้จะแสดงตามแนวพุทธคุณ และเห็นควรแยกเป็น ๒ ส่วน คือ เป็นคุณสมบัติที่ปรากฏออกมาภายนอก อันได้แก่บุคลิกภาพอย่างหนึ่ง และคุณสมบัติภายใน อันได้แก่คุณธรรมต่างๆ อย่างหนึ่ง ก. บุคลิ…

๓. หลักทั่วไปในการสอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 4 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๓. หลักทั่วไปในการสอน ในเรื่องหลักทั่วไปของการสอนนี้ จะขอแบ่งเป็น ๓ หมวด คือ ที่เป็นข้อควรคำนึงต่างๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอนพวกหนึ่ง เกี่ยวกับตัวผู้เรียนพวกหนึ่ง และที่เกี่ยวกับตัวการสอนเองพว…

๔. ลีลาการสอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 5 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๔. ลีลาการสอน เมื่อมองกว้างๆ การสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้ง จะดำเนินไปจนถึงผลสำเร็จ โดยมีคุณลักษณะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลีลาในการสอน ๔ อย่าง ดังนี้:- ๑. สันทัสสนา อธิบายให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนจูงมือ…

๕. วิธีสอนแบบต่างๆ
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 6 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๕. วิธีสอนแบบต่างๆ วิธีสอนของพระพุทธเจ้า มีหลายแบบหลายอย่าง ที่น่าสังเกต หรือพบบ่อย คงจะได้แก่วิธีต่อไปนี้:- แบบสากัจฉา หรือสนทนา ๑. แบบสากัจฉา หรือสนทนา วิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ทรงใช้บ่อย ไม่น้อยกว่าว…

๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 7 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

๖. กลวิธีและอุบายประกอบการสอน การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ ๑. การยกอุทาหรณ์ และการเล่านิทานประกอบ การยกตัวอย่างประกอบคำอธิบาย และการเล่านิทานประกอบการสอน ช่วยให้เข้าใจความได้ง่ายและชัดเจน ช่วยใ…

นิเทศอาทิตตปริยายสูตร
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

นิเทศอาทิตตปริยายสูตร ในการพิจารณาพระสูตรนี้ เพื่อทำความเข้าใจให้เป็นประโยชน์ในการสอน เห็นควรแยกพิจารณาเป็น ๒ ตอน คือ ว่าด้วยเนื้อเรื่องตอนหนึ่ง และคำอธิบายเชิงวิจารณ์ตอนหนึ่ง ดังนี้:- ตอน ๑ เนื้อเรื่…

ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์
เนื้อหาหลัก / 1 ตุลาคม 2513

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ พุทธวิธีในการสอน

ตอน ๒ คำอธิบายเชิงวิจารณ์ ในการอธิบายเพิ่มเติมและวิจารณ์ความในพระสูตรนี้ เห็นควรพิจารณาเป็น ๒ แง่ คือ ในแง่วิธีสอน อย่างหนึ่ง และในแง่สาระสำคัญ หรือหลักธรรม อย่างหนึ่ง ในแง่วิธีสอน พระธรรมเทศนาอาทิตตป…