(จะใช้สมาธิ ต้องเข้าใจประโยชน์ และขอบเขต)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรถามก็จะต่อไปอีกนิดหนึ่ง เอาเป็นข้อคิดเป็นเรื่องๆ เพราะในนี้ที่ท่านอาจารย์ถามมามีเรื่องหนึ่ง หลายโรงเรียนจัดการฝึกสมาธิอะไรต่างๆ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีที่ควรจะติดกันให้เหมาะด้วย คื…

(สติ กับ สมาธิ)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์: ก็สมควรแก่เวลา พอดีติดใจอยู่นิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: ขอเพิ่มเติมที่ว่า อีกคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือ สติ ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: สติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงส…

Meditation in Form/Meditation in Substance
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 18 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

Meditation in Form/Meditation in Substance พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อเราพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนา เราต้องแยกแยะระหว่าง Formal Meditation หรือ Meditation in Form กับ Meditation in Substance Meditation in Subst…

สมาธิแบบพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2539

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง ก็เอามาใช้…