ฮิปปี้เงียบหาย กระแสนิยมสมาธิขยายยืนยาวต่อมา
เนื้อหาหลัก / 14 ตุลาคม 2564

เป็นตอนที่ 9 จาก 20 ตอนของ ทันโลก ถึงธรรม (เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)

ฮิปปี้เงียบหาย กระแสนิยมสมาธิขยายยืนยาวต่อมา ท่ามกลางสังคมบริโภคนิยมนี้ ถึงแม้ขบวนการฮิปปี้และขบวนการสืบเนื่องทั้งหลายจะได้สลายหายไปแล้วบ้าง จืดจางเลือนรางไปบ้าง ก็ไม่ได้หายหรือจางไปเปล่า แต่ได้เป็นอิ…

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว
เนื้อหาหลัก / 9 เมษายน 2564

เป็นตอนที่ 7 จาก 15 ตอนของ ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี

ปัญญาทำงานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว สดชื่นรื่นสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง ทีนี้ พอวิจัยไปๆ ปัญญาเดินหน้าพัฒนาไป ก็ได้กำลังเรี่ยวแรงบุกฝ่าเดินหน้ามาขับเคลื่อน ตัวนี้คือความเพียร ได้แก่ ๓. วิริยะ คื…

(จะใช้สมาธิ ต้องเข้าใจประโยชน์ และขอบเขต)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 8 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

ถ้าอาจารย์ไม่มีอะไรถามก็จะต่อไปอีกนิดหนึ่ง เอาเป็นข้อคิดเป็นเรื่องๆ เพราะในนี้ที่ท่านอาจารย์ถามมามีเรื่องหนึ่ง หลายโรงเรียนจัดการฝึกสมาธิอะไรต่างๆ อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีที่ควรจะติดกันให้เหมาะด้วย คื…

(สติ กับ สมาธิ)
เนื้อหาหลัก / 28 ตุลาคม 2548

เป็นตอนที่ 9 จาก 9 ตอนของ ข้อคิดเห็นต่อคุณลักษณะเด็กไทยในอนาคต

อาจารย์: ก็สมควรแก่เวลา พอดีติดใจอยู่นิดหนึ่ง ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: ขอเพิ่มเติมที่ว่า อีกคำหนึ่งที่ใช้กันอยู่บ่อยๆ คือ สติ ท่านเจ้าคุณฯ: เจริญพร อาจารย์: สติมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์เชื่อมโยงส…

Meditation in Form/Meditation in Substance
เนื้อหาหลัก / 9 มิถุนายน 2547

เป็นตอนที่ 18 จาก 40 ตอนของ พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้หลักพุทธธรรมในการทำธุรกิจ

Meditation in Form/Meditation in Substance พระพรหมคุณาภรณ์ เมื่อเราพูดถึงเรื่องสมาธิภาวนา เราต้องแยกแยะระหว่าง Formal Meditation หรือ Meditation in Form กับ Meditation in Substance Meditation in Subst…

— อารยธรรมยังไปไม่ไกล มนุษย์ยังต้องอาศัยสิ่งกล่อม
เนื้อหาหลัก / 6 กรกฎาคม 2539

เป็นตอนที่ 8 จาก 12 ตอนของ จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ

อารยธรรมยังไปไม่ไกล มนุษย์ยังต้องอาศัยสิ่งกล่อม สิ่งกล่อมมีมากมายหลายอย่างและหลายระดับ ตั้งแต่หยาบจนถึงละเอียด บางอย่างก็มีแต่โทษ บางอย่างก็มีประโยชน์ไม่น้อยถ้ารู้จักใช้แต่พอดี แม้แต่หลักปฏิบัติบางอย่…

สมาธิแบบพุทธ
ธรรมนิพนธ์ , หนังสือ / 5 พฤษภาคม 2539

ได้พูดเรื่องสมาธิ ให้เห็นความหมาย คุณประโยชน์ และการใช้ที่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งการใช้เพื่อประโยชน์อย่างอื่นที่ข้างเคียง ซึ่งถ้าเรารู้เท่าทันแล้ว แม้แต่ประโยชน์ข้างเคียง ก็เอามาใช้…

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม
เนื้อหาหลัก / 1 กรกฎาคม 2526

เป็นตอนที่ 4 จาก 15 ตอนของ พุทธศาสนากับสังคมไทย

เกณฑ์วินิจฉัย ความหมายและคุณค่า ของพุทธธรรม ขอเจริญพร ท่านอาจารย์คณบดี ท่านประธานกรรมการมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป ท่านรองประธานโครงการตำราฯ และท่านสาธุชนทั้งหลาย อาตมภาพรู้สึกเป็นสิริมงคล ที่ได้มี…