พุทธวิธีในการสอน

1 ตุลาคม 2513

…“อานนท์ การแสดงธรรมให้คนอื่นฟัง มิใช่สิ่งที่กระทำได้ง่าย ผู้แสดงธรรมแก่คนอื่น พึงตั้งธรรม ๕ อย่างไว้ในใจ คือ

    ๑. เราจักกล่าวชี้แจงไปตามลำดับ
    ๒. เราจักกล่าวชี้แจงยกเหตุผลมาแสดงให้เข้าใจ
    ๓. เราจักแสดงด้วยอาศัยเมตตา
    ๔. เราจักไม่แสดงด้วยเห็นแก่อามิส
    ๕. เราจักแสดงไปโดยไม่กระทบตนและผู้อื่น”…

 

สารบัญ – พุทธวิธีในการสอน

No Comments

Comments are closed.