(กล่าวนำ)

10 กรกฎาคม 2525
เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ

มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย1

ขออำนวยพรท่านอาจารย์คณบดี ท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ นิสิต ท่านผู้สนใจทั้งหลาย

อาตมภาพขออนุโมทนาแด่ทางคณะครุศาสตร์ ในวันที่เป็นมงคล คือวันครบรอบสถาปนา ๒๕ ปี ซึ่งเวียนมาบรรจบในวันนี้ อนุโมทนาในการที่ได้จัดงานนี้ขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการรำลึกพระคุณท่านที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ไว้แก่คณะ เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งตลอดจนกระทั่งการที่ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมส่วนรวม และการจัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ เพื่อให้งานวันสถาปนามีความหมายเป็นประโยชน์มากขึ้น

สำหรับหัวข้อที่นิมนต์ให้อาตมภาพมาพูดนี้ ชื่อหัวข้อรู้สึกยาวมากสักหน่อย และเมื่อพิจารณาเรื่องที่จะพูดนี้ก็ยาวเช่นเดียวกัน จนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าเวลาจะสั้นไป ถ้าหากจะพูดสัก ๔-๕ ชั่วโมงก็คงจะดี สำหรับหัวข้อเรื่องที่บอกไว้ว่าพุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต อาตมภาพขอถือเอาตามความต้องการของตนเองที่จะพูดให้รวบรัด โดยที่เอาคำว่าปัญหาการศึกษาและปัญหาสังคมมาพูดให้เหมือนกับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความจริงนั้นการศึกษาก็มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์แก่สังคม และอีกด้านหนึ่งความเป็นไปในสังคมก็สืบเนื่องจากการศึกษาด้วย เป็นเรื่องที่เชื่อมถึงกันอยู่ เพราะฉะนั้นอาตมภาพพูดในวันนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงปัญหาการศึกษาโดยตรง แต่พูดถึงปัญหาสังคมหรือเน้นหนักปัญหาสังคมในแง่ที่สะท้อนมาถึงปัญหาการศึกษา ว่าที่จริงนั้น เราบอกกันว่าการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อชีวิตและสังคม แต่วันนี้เรามาพูดเน้นในด้าน สังคม แต่ความจริงแล้ว สังคมก็ดี ชีวิตก็ดี เป็นเรื่องที่พัวพันกัน มีความเป็นเหตุปัจจัยต่อกันชนิดที่แยกได้ยาก คือ ชีวิตของบุคคลเป็นอย่างไร ก็มีผลกระทบถึงสังคมด้วย และสังคมเป็นอย่างไร ก็มีผลกระทบต่อชีวิตของบุคคลด้วย อันนี้เป็นเรื่องธรรมดา แต่ในวันนี้เป็นการพูดเน้นในแง่ของสังคม และถือว่าเป็นการพูดพันไปถึงชีวิตด้วย

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปสภาพสังคมไทย >>

เชิงอรรถ

  1. ชื่อเรื่องเดิม “พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต” บรรยายในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบรอบ ๒๕ ปี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕

No Comments

Comments are closed.