คำปรารภ (ในการพิมพ์ครั้งแรก)

25 พฤศจิกายน 2517

คำปรารภ

(ในการพิมพ์ครั้งแรก)

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อประชาชน ก็คือการเผยแพร่พระศาสนา เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมวินัย และศาสนกิจให้แพร่หลายกว้างขวาง การพิมพ์เอกสารเผยแพร่เป็นวิธีการสำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะให้สำเร็จผลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดพิมพ์ตำรา แบบเรียน และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาโดยลำดับ

บัดนี้ ได้มีความดำริเพิ่มขึ้นว่า สมควรนำเอาบทความ ปาฐกถาและคำบรรยายต่างๆ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีความยาวพอประมาณ มีเนื้อหาน่ารู้ ควรแก่ความสนใจของประชาชนทั่วไป มาตีพิมพ์ขึ้นเป็นแผนกหนึ่ง แยกเล่มเป็นแต่ละเรื่อง และจัดเป็นชุดหนึ่ง โดยเฉพาะ ด้วยวิธีนี้หวังว่าการเผยแพร่ความรู้ทางพระพุทธศาสนา จะได้ผลดีตามวัตถุประสงค์ ทำให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น ได้ตกลงให้ชื่อหนังสือชุดนี้ว่า “เอกสารเผยแพร่ ชุดพระพุทธศาสนาสำหรับประชาชน”

บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วยสถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบัน นี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในแง่สถาบัน ซึ่งมีความสำคัญต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง แต่มีผู้รู้เข้าใจและสนใจศึกษากันน้อยยิ่งกว่านั้น ยังมีผู้เข้าใจผิดพลาดจำนวนมากอีกด้วย บันทึกนี้นอกจากมีความมุ่งหมายเพื่อแก้ความเข้าใจผิด และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันสงฆ์แล้ว ยังเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมปัจจุบันอีกด้วย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่ความสนใจของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป จึงขออนุญาตจาก พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ซึ่งเป็นผู้เขียน เพื่อจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่อันดับที่ ๒ ในชุดนี้ และได้รับฉันทานุมัติด้วยดี

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาของ พระราชวรมุนี ไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าบันทึกเรื่องนี้จักอำนวยประโยชน์เป็นเครื่องส่งเสริมปัญญาบารมีแก่สาธุชนผู้ใคร่การศึกษาสมตามวัตถุประสงค์

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๗

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< บุพนิเทศคำชี้แจง (โดย มจร.) >>

No Comments

Comments are closed.