บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

28 มิถุนายน 2517
เป็นตอนที่ 1 จาก 20 ตอนของ

บันทึกประกอบคำบรรยายว่าด้วย
สถาบันสงฆ์ กับ สังคมปัจจุบัน

ความคิดเห็น และเหตุผลต่อไปนี้ ประมวล

  • จากคำถามคำตอบ ต่อท้ายการบรรยายเรื่อง ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบัน และแนวทางในการแก้ไข ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ บ้าง
  • จากคำบรรยายในโครงการอบรมบัณฑิตอาสาสมัครสายประชาบาล ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๗ บ้าง
  • เขียนเพิ่มเติมบ้าง

ทั้งนี้ ได้จัดทำไว้เพื่อขยายความบางตอน ในคำบรรยายที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล นำมาพิมพ์แยกไว้ต่างหากในที่นี้ เพราะแต่ละบันทึกมีเนื้อหาจบบริบูรณ์ในตัว

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไปบันทึกที่ ๑ ปัญหาเกี่ยวกับ คุณค่าของสถาบันสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน (พิจารณาในแง่การศึกษา) >>

No Comments

Comments are closed.