บันทึกประกอบ ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๐

19 สิงหาคม 2565
เป็นตอนที่ 24 จาก 24 ตอนของ

บันทึกประกอบ
ในการพิมพ์ครั้งที่ ๒๐

เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต นี้ เป็นหนังสือเก่าค่อนข้างมาก เมื่อจะพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ นี้ เจ้าของเรื่องนี้เองไม่มีต้นฉบับเก่าที่พร้อมจะส่งเข้าโรงพิมพ์ มีเหลืออยู่แต่ต้นฉบับงานขั้นต้นเมื่อ ๒๐ ปีก่อนโน้น อาศัยว่าผู้ทำงานหนังสือที่วัด มีน้ำใจหาต้นฉบับส่งพิมพ์เก่ามารักษาไว้บนเว็บไซต์ของวัด เป็น pdf file สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ – ก.ย. ๒๕๕๖ แต่ก็ไม่มีข้อมูลบอกไว้ว่าต้นกำเนิดของหนังสือนี้ เป็นการพูดหรือการเขียนที่ไหนเมื่อใด จึงค้นหาจากต้นฉบับงานขั้นต้นที่เก่ามากจนได้ความว่าเกิดจากการพูดในวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๓๗ เป็นอันได้ข้อมูลพร้อม

ได้ตกลงคัดลอกข้อมูลทั้งหมดจากต้นฉบับส่งพิมพ์เก่า ที่เป็น pdf file ก.ย. ๒๕๕๖ นั้น นำมาตรวจชำระจัดทำเป็นต้นฉบับใหม่ สำหรับการพิมพ์ครั้งที่ ๒๐ – ส.ค. ๒๕๖๕ นี้ นอกจากตรวจจัดปรับแก้วางรูปทำความเรียบร้อยโดยตลอดแล้ว ได้เขียนเพิ่มเติมความอีก ๑ หัวข้อ (หน้า ๔๓ – ๔๕) คือ “พระ ถ้ามองอย่างพราหมณ์ กลายเป็นเจ้าพิธี แต่จะให้ดี มองอย่างพุทธ คือเป็นผู้ให้ธรรม

ต้นฉบับสำหรับการพิมพ์ครั้งใหม่ที่ ๒๐ ซึ่งนอกจากมีข้อมูลเนื้อความเดิมของฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๔ – ก.ย. ๒๕๕๖ ครบบริบูรณ์แล้ว ยังมีส่วนเพิ่มเติมอีกด้วยนี้ เมื่อเสร็จเป็นเล่มหนังสือ กลับมีจำนวนหน้าลดลง นับเฉพาะส่วนในเนื้อเล่ม ของเดิมปี ๒๕๕๖ มี ๙๐ หน้า (มีเนื้อความน้อยกว่า) ส่วนฉบับใหม่ปี ๒๕๖๕ นี้ มี ๗๒ หน้า (มีเนื้อความมากกว่า)

จึงบันทึกเรื่องราวไว้เพื่อรู้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาได้ชัดเจน

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ปยุตฺโต)
๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ภาคผนวก

No Comments

Comments are closed.