คำอนุโมทนา

10 มีนาคม 2526
เป็นตอนที่ 20 จาก 20 ตอนของ

คำอนุโมทนา

หนังสือเรื่อง “มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย” นี้ เดิมเป็นคำบรรยายในวันคล้ายวันสถาปนาคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ ๒๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕ มีชื่อเรื่องว่า “พุทธธรรมกับการแก้ปัญหาการศึกษาของสังคมไทยในอนาคต” ต่อมาได้ปรับปรุงและแทรกเพิ่มแล้วตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ฉบับเดือน ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๒๕

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือนี้ ถวายแสดงมุทิตาจิต แด่ พระเถรานุเถระ ผู้เกี่ยวข้องกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับพระราชทานเลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ในโอกาสมงคลนั้น และได้เปลี่ยนตั้งชื่อเรื่องใหม่ที่สั้นลง เพื่อให้เหมาะแก่การพิมพ์ในรูปเล่มหนังสือขนาดเล็ก

บัดนี้ สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้รับผิดชอบกิจการของมหาจุฬาบรรณาคาร ได้รับมอบหมายจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้ดำเนินการขอพิมพ์หนังสือ “มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย” เพื่อจำหน่ายเผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผู้บรรยายและเรียบเรียง ยินดีอนุญาตด้วยความเต็มใจ เพราะเป็นการช่วยให้ธรรมทานและวิทยาทานนี้ อำนวยประโยชน์แก่กิจการอันเป็นสาธารณกุศลกว้างขวางยิ่งขึ้น โดยอาจก่อให้เกิดรายได้เล็กๆ น้อยๆ เป็นส่วนประกอบช่วยทะนุบำรุงมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้นไป

อนึ่ง เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖ ผู้บรรยายและเรียบเรียงได้รับอาราธนาจากสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ไปบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนาจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างไร” ในการสัมมนา “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ” คำบรรยายคราวนั้นมีเนื้อหาซึ่งช่วยขยายความบางตอนของเรื่อง “มองอเมริกา มาแก้ปัญหาไทย” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงนำมาพิมพ์รวมไว้เป็นส่วนเพิ่มอีกตอนหนึ่ง โดยตั้งชื่อใหม่ให้สอดคล้องกันว่า “ดึงออกจากไทย ส่งไม่ถึงอเมริกา” แต่เนื่องด้วยเวลาจำกัดและเพื่อสงวนเนื้อที่ ในตอนที่เพิ่มใหม่นี้ จึงมิได้ประมวลหลักฐานอ้างอิงต่างๆ มาลงพิมพ์ไว้เหมือนอย่าง ในเรื่องต้น

งานส่วนที่เพิ่มใหม่นี้สำเร็จได้ในเวลาอันจำกัด ก็ด้วยอาศัยมีหลายท่านช่วยเป็นกำลังหนุน โดยเฉพาะคุณวรเดช อมรวรพิพัฒน์ ได้บันทึกเสียงคำบรรยายไว้ พระมหาบุญเริ่ม กิตฺติญาโณ ได้ช่วยถอดคำบรรยายจากเทปบันทึกเสียง จึงขออนุโมทนาความเกื้อกูลไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขออนุโมทนาคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในความดำริอันเป็นกุศลครั้งนี้ โดยเฉพาะอาจารย์ทรงวิทย์ แก้วศรี ซึ่งได้มีฉันทะอย่างสูงที่จะสนับสนุน ให้มีการพิมพ์เผยแพร่หนังสือนี้ และได้เสียสละเวลากำลังกายกำลังใจอย่างมากในการดำเนินการจัดพิมพ์ ขออนุโมทนาต่อทางคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นิมนต์บรรยาย โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องแก้ว เจริญอักษร เจ้าของความดำริที่เป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือนี้ ต่อวารสารครุศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ถอดคำบรรยายออกมาเป็นต้นฉบับหนังสือ ขออนุโมทนา คุณสมพร เทพสิทธา ประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ผู้อาราธนาบรรยายเรื่องตอนใหม่ ที่เปิดให้ผู้บรรยายพูดอย่างเป็นอิสระจากหัวข้อที่กำหนดให้ และต่อคุณชลธีร์ ธรรมวรางกูร ที่ช่วยพิมพ์ดีดต้นฉบับเรื่องเดิมให้จนเรียบร้อย ขอทุกท่านซึ่งได้มีส่วนช่วยให้หนังสือนี้เกิดขึ้น จงเป็นผู้มีส่วนในผลานิสงส์แห่งธรรมทานและวิทยาทานนี้ร่วมกัน

พระราชวรมุนี
๑๐ มีนาคม ๒๕๒๖

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< จุดแก้ปัญหา : มีภูมิปัญญาที่สามารถภูมิใจ

No Comments

Comments are closed.