(กล่าวนำ)
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 1 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับ อิสรภาพของสังคม ขออำนวยพร ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์ ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะอาจารย์ นักศึกษา และท่านผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน การประชุมในวันนี้ นับว่าเป็นการประ…

อนิจจัง ทำให้เกิดกระบวนการที่แน่นอน
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 2 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

อนิจจังทำให้เกิดกระบวนการที่แน่นอน ทีนี้ อาตมภาพก็เกิดข้อสังเกตขึ้นมาว่า ความคิดทางสังคมทั้งสองแบบ หรือการกล่าวถึงวิวัฒนาการทั้งสองแบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบของคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็ตาม แบบของวิทยาศาสตร์ส…

กระบวนการที่แน่นอน ทำให้มนุษย์มีอิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 3 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

กระบวนการที่แน่นอน ทำให้มนุษย์มีอิสรภาพ ทีนี้ก็เกิดปัญหาต่อไปอีกว่า ถ้าหากว่าขบวนการของสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่างแน่นอนแล้ว มนุษย์จะมีอิสรภาพหรือไม่ เป็นปัญหาสำคัญมากเกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย…

ปัจจัยที่ส่งเสริม / ขัดขวางอิสรภาพ
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 4 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

ปัจจัยที่ส่งเสริม / ขัดขวางอิสรภาพ ขอย้อนกลับไปกล่าวถึงเรื่องปัญญา ที่บอกว่าปัญญาเป็นปัจจัยตัวเอกในการที่จะนำมนุษย์ไปสู่อิสรภาพ จะเรียกว่า อิสรภาพหรือวิมุตติก็ได้ ปัญญานั้นเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในโค…

วัตถุกำหนดจิต หรือจิตกำหนดวัตถุ
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 5 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

วัตถุกำหนดจิต หรือจิตกำหนดวัตถุ อาตมภาพพูดไปๆ ก็เข้ามาทางจิตใจมากขึ้น เมื่อเข้ามาถึงเรื่องจิตใจ ก็จะมีข้อแย้งขึ้นในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างจิตกับวัตถุ คือมีปัญหาว่า วัตถุกำหนดจิต หรือ จิตกำ…

อิสรภาพเกิดจากความรู้อนิจจัง
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 6 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

อิสรภาพเกิดจากความรู้อนิจจัง ทีนี้ อิสรภาพทั้ง ๒ อย่างนั้น มีหลักการใหญ่ร่วมกัน หลักใหญ่ร่วมกันก็คือว่า อิสรภาพของบุคคลก็ดี อิสรภาพของสังคมก็ดี ต้องอาศัยความรู้ในอนิจจังด้วยกันทั้งนั้น ความรู้ในอนิจจั…

อิสรภาพภายในกระบวนวิวัฒน์ ที่เสมือนตายตัว
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 7 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

อิสรภาพภายในกระบวนวิวัฒน์ ที่เสมือนตายตัว เมื่อกล่าวมาถึงเพียงนี้ ก็ขอย้อนโยงไปถึงเรื่องของสังคมและบุคคลที่พูดมาแต่แรก ถ้าเรามองอย่างกว้างๆ แล้ว สังคมนี้ก็มีวิวัฒนาการผ่านขั้นตอนในวิถีวิวัฒน์ของมัน เห…

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ กับอิสรภาพของสังคม
เนื้อหาหลัก / 10 พฤษภาคม 2529

เป็นตอนที่ 8 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ กับอิสรภาพของสังคม ตามประวัติของท่านรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์นั้น นับว่าท่านเป็นตัวอย่างหนึ่งของบุคคลที่ทำงานเพื่อสร้างความเป็นอิสรภาพของสังคม โดยที่ว่าในขณะเดียวกัน ตัว…

คำนำสำนักพิมพ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก)
เนื้อหาประกอบ / 30 กันยายน 2530

เป็นตอนที่ 9 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

คำนำสำนักพิมพ์ เรื่องลุอิสรภาพด้วยอนิจจังนี้ เป็นคำบรรยายลำดับที่ ๔ ในชุด “ส่องทาง” เพื่อการพัฒนาตนและสังคมตามแนวพุทธธรรม ที่ทางมูลนิธิโกมลคีมทองได้จัดพิมพ์เผยแพร่ ด้วยความเชื่อมั่นและตระหนักในคุณค่าส…

อนุโมทนา (ฉบับพิมพ์ครั้งแรก)
เนื้อหาประกอบ / 30 กันยายน 2530

เป็นตอนที่ 10 จาก 10 ตอนของ ความเป็นอนิจจังของสังขาร กับอิสรภาพของสังคม

คำอนุโมทนา มูลนิธิโกมลคีมทอง มีฉันทะที่จะเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียน บทความ และคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของผู้เขียน จัดประมวลเป็นหมวด แล้วขออนุญาตพิมพ์เป็นหนังสือเล่ม เ…