กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 31 จาก 40 ตอนของ

กัลยาณมิตรเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์

พระพรหมคุณาภรณ์

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในที่แห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกว่า การมีเพื่อนที่ดีนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ดีหรือครึ่งหนึ่งของชีวิตพรหมจรรย์ แต่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์นั้น ทำไมเราจึงมีพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์เป็นกลุ่มคนซึ่งเป็นกัลยาณมิตรให้กับสาธุชน สามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือให้สาธุชนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

นายมิวเซนเบิร์ก

ทำไมจึงมีคำว่า เพื่อน และคำว่า ผู้แนะนำ มันต่างกันอย่างไรในทางพระพุทธศาสนา

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< การแยกแยะปัจจัยหรือยักย้ายเงื่อนไขศรัทธาและปัญญาไม่ใช่คู่แข่งขัน >>

No Comments

Comments are closed.