กิจกรรม ๓ ประการ ที่เศรษฐศาสตร์ควรให้ความสนใจ

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 22 จาก 40 ตอนของ

กิจกรรม ๓ ประการ
ที่เศรษฐศาสตร์ควรให้ความสนใจ

พระพรหมคุณาภรณ์

อาตมาอยากพูดถึงเรื่องนี้ สัมพันธ์กับกฎของการพัฒนามนุษย์ ในระดับพื้นฐาน ความเป็นอยู่ดี คือสภาวะซึ่งเกื้อหนุนกับการพัฒนามนุษย์ กิจกรรมทางเศรษฐศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน ควรพิจารณาเรื่องนี้ เมื่อเราทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เราควรใส่ใจเรื่อง ๓ เรื่อง ต่อไปนี้

ขั้นที่หนึ่ง กิจกรรมและผลผลิตไม่ควรเป็นอันตรายหรือก่อผลเสียหายต่อสังคมและชีวิต หรือชีวิตและสังคม

ขั้นที่สอง เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างสังคม ทำให้สังคมดีขึ้น ให้เป็นสังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของมนุษย์

ขั้นที่สาม เป็นกิจกรรมที่เกื้อหนุนการพัฒนามนุษย์ เพราะเราถือว่าการพัฒนามนุษย์เป็นหลักการใหญ่หลักการสำคัญ เพราะเราเชื่อว่า มนุษย์สามารถพัฒนาได้ และมนุษย์มีความสามารถไปสู่ความดีงามยิ่งๆ ขึ้นไป

ไม่ว่ากิจกรรมใด ไม่ว่าระบบใดในโลก ควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ และทำให้ทุกแนวคิด และทุกระบบเกื้อหนุนต่อการพัฒนามนุษย์

นายมิวเซนเบิร์ก

ท่านหมายถึงการพัฒนาทาง Emotional กับ Intellectual Freedom ใช่หรือไม่ครับ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< การแข่งขันกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทFreedom Through Wisdom ความสำเร็จสูงสุดของมนุษย์ >>

No Comments

Comments are closed.