พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปฏิจจสมุปบาท ตามสติปัญญาของผู้ฟัง

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 36 จาก 40 ตอนของ

พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปฏิจจสมุปบาท
ตามสติปัญญาของผู้ฟัง

มันขึ้นอยู่กับว่าเราอธิบายให้ใครฟัง เพราะพระพุทธเจ้าและอาจารย์ทั้งหลาย อธิบายหลักปฏิจจสมุปบาทให้กับคนหลายประเภท สำหรับคนประเภทที่มีปัญญามากหน่อย ก็อธิบายอย่างหนึ่ง เพราะเขาสามารถเข้าใจสิ่งที่ยากได้ ก็จะอธิบายละเอียดถึงขณะสู่ขณะ แต่สำหรับคนทั่วไปชาวบ้านธรรมดา มันอาจยากเกินไปที่เขาจะเข้าใจ ท่านก็จะอธิบายอีกอย่างให้เห็นง่ายกว่า เช่น กระบวนการยาว เหตุอยู่ที่นี่ ผลอยู่ที่นั่น ห่างกันนานๆ หลายปี อย่างนี้เป็นต้น คือ ให้เห็นภาพใหญ่ แต่เรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่าง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในจิต ท่านจะไม่พูดกับคนกลุ่มนี้ เพราะมันจะยากเกินไป ท่านจะพูดแต่สิ่งที่เห็นได้ง่าย เห็นได้ชัด เช่น ในประเทศไทย เราพูดว่า คนนี้ฆ่าคนนั้นในปีนั้น หกปีต่อมาเขาถูกจับ ทำนองนี้ เป็นต้น

นายมิวเซนเบิร์ก

ผมได้รับประโยชน์มากกว่าที่คาดหวังไว้มาก ผมขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณฯ มากครับ ทุกสิ่งที่ท่านบรรยายมาช่วยผมได้มาก ผมยินดีมากครับ

พระพรหมคุณาภรณ์

อาตมายินดีเช่นกัน คุณอุตส่าห์สละเวลาเดินทางมาไกลเพื่อมาพบ อาตมาเองอยู่กับที่ ไม่ได้ลำบากอะไร

นายมิวเซนเบิร์ก

ไม่เป็นปัญหาเลยเรื่องการเดินทาง ผมอยากทำงานให้ดี ก็ต้องพยายาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผมอยากพบท่าน ท่านช่วยให้ผมมีความเข้าใจมากขึ้นในสิ่งที่สงสัย

พระพรหมคุณาภรณ์

อะไรที่อาตมาช่วยคุณได้ ก็ควรทำ เพราะคุณมีความปรารถนาดีต่อคนอื่น คุณอยากอธิบายธรรมะให้พวกเขาเข้าใจ เพื่อเป็นประโยชน์ของพวกเขาเอง ด้วยเหตุนี้ อาตมาจึงควรร่วมมือกับคุณ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< กระบวนการปฏิจจสมุปบาทเกิดตลอดเวลาแนะนำหนังสืออ่านประกอบ >>

No Comments

Comments are closed.