นำเรื่อง

16 สิงหาคม 2539
เป็นตอนที่ 1 จาก 31 ตอนของ

นำเรื่อง1

ท่านพระเถรานุเถระ พร้อมทั้งท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

บัดนี้การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การศึกษาเพื่อสันติภาพ ก็มาถึงช่วงสุดท้าย เป็นวาระที่จะปิดประชุม แต่ก่อนที่จะปิดประชุมท่านผู้จัดการสัมมนาก็ขอให้อาตมภาพกล่าวสัมโมทนียกถา

“สัมโมทนียกถา” นั้น ตามศัพท์แปลว่า ถ้อยคำเป็นที่บันเทิงใจ เพราะฉะนั้นก็ต้องกล่าวคำดีๆ คือ คำอนุโมทนา

ที่ต้องอนุโมทนาแน่นอนก็คือ อนุโมทนาท่านที่ทำให้งานนี้เกิดมีขึ้นด้วยกุศลเจตนา ปรารถนาความดีความงามและประโยชน์สุข ที่เรียกว่า สันติภาพ แก่มวลมนุษย์ และเป็นการจัดขึ้นด้วยความสามัคคี โดยมีความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกันของ ๓ สถาบัน คือ กองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพฯ สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ที่กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย สวช. คือ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งเป็นผู้เอื้อเฟื้อสถานที่ กับอีกสถาบันหนึ่งคือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยซึ่งได้อุปถัมภ์ในด้านทุน นอกจากสามสถาบันที่กล่าวแล้ว แน่นอนว่าการประชุมนี้สำเร็จได้ก็ด้วยท่านที่เข้ามาเข้าร่วมประชุมนี้เอง เพราะฉะนั้นจึงต้องขออนุโมทนาทั้งท่านผู้จัดและท่านผู้ร่วมประชุม

การประชุมของกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพนี้ เป็นการริเริ่มที่เกิดมานานหลายปีแล้ว ตั้งแต่ท่านอาจารย์ ดร.นิเชต สุนทรพิทักษ์ ยังเป็นอธิบดีกรมการฝึกหัดครู จนกระทั่งต่อมาเป็นเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ และต่อมาก็เกษียณอายุราชการแล้วเป็นวุฒิสมาชิก แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็คือการเป็นประธานกรรมการกองทุนนี้เอง และด้วยเหตุที่กองทุนนี้ตั้งอยู่ที่สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เพราะฉะนั้นการนี้จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยเลขาธิการสภาสถาบันราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้อำนวยให้กิจการทั้งหมดเป็นไป และที่ศูนย์กลางของงานนี้ นอกจากท่านเลขาธิการเองแล้ว แน่นอนว่าท่านเลขานุการสภาสถาบันราชภัฏ คือ อาจารย์ศรีวิการ์ เมฆธวัชชัยกุล ได้เป็นผู้ประสานงานให้งานทั้งหมดดำเนินไป ดังที่ได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มกำเนิดกองทุน และกิจการที่เป็นส่วนสำคัญก็ได้ท่านอธิการบดีสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา เป็นกำลังเอกหนุนให้งาน โดยเฉพาะการประชุมครั้งนี้ดำเนินมาจนมีกิจกรรมในบัดนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาทุกท่าน แม้ที่ไม่สามารถกล่าวนามได้ทั่วถึง ซึ่งได้เป็นกำลังในหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันจัดงานให้สำเร็จ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป– ๑ – แก้ความสับสน ให้เป็นความประสาน >>

เชิงอรรถ

  1. สัมโมทนียกถาในการปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การศึกษาเพื่อสันติภาพ” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙

No Comments

Comments are closed.