ปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 33 จาก 40 ตอนของ

ปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย

พระพรหมคุณาภรณ์

นี่คือ กระบวนการที่ความทุกข์เกิด แต่คุณสามารถหยุดกระบวนการหรือวงจรที่ว่านี้ หลายครั้งพระพุทธเจ้าสอนปฏิจจสมุปบาทแบบง่าย โดยเริ่มจากการรับรู้ (ผัสสะ) เมื่อเราเห็นรูป เราได้ยินเสียง ที่ทำให้เราสบาย ชื่นใจ มีความสุข หรือไม่สบาย ทุกข์ ถูกรบกวน คือ ทั้งบวก และลบ การรู้สึกอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ถ้าเราชอบ หรือชังมัน เราจะพัฒนากระบวนความคิดด้วยเรื่องชอบหรือชัง นี่คือกระบวนการที่ไม่บริสุทธิ์ เรียกว่า การปรุงแต่ง เป็นหนทางของความทุกข์ ทำให้เกิดปัญหา แต่ถ้าเห็นได้ยินแล้ว เราไม่ตกเป็นทาสของความรู้สึกชอบ/ชัง นี้ หมายความว่า เราไม่มีความรู้สึกชอบหรือชังมาต่อ ไม่รู้สึกในทางบวกหรือลบ เราก็จะรู้ว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็น กระบวนการจะหยุดตรงนี้ เราจึงดำเนินไปในทางที่ถูก เป็นกระบวนการของปัญญา เพราะถ้าเรารู้สึกชอบหรือชัง มันไม่ใช่ปัญญาบริสุทธิ์

นายมิวเซนเบิร์ก

คำสอนทางฝ่ายธิเบตเน้นเรื่องแรงจูงใจมาก ผมอ่านมาแล้วก็พบว่า ทางธิเบตเน้นมากเรื่องเจตนาในการกระทำ ถ้าความตั้งใจในการกระทำไม่ดี ก็จะก่อให้เกิดผลไม่ดี ในฝ่ายเถรวาทเหมือนกันไหมครับ

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< ศรัทธาและปัญญาไม่ใช่คู่แข่งขันกุศลและอกุศลจากผัสสะ >>

No Comments

Comments are closed.