แนะนำหนังสืออ่านประกอบ

9 มิถุนายน 2547
เป็นตอนที่ 37 จาก 40 ตอนของ

แนะนำหนังสืออ่านประกอบ

๑. เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ (Buddhist Economics) ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ปาฐกถาธรรมในมงคลวารอายุ ครบ ๗๒ ปี ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. วันพุธที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ พิมพ์ครั้งที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ แจกเป็นธรรมทาน เนื่องในมงคลวารเริ่มวัยที่อายุครบ ๒๐ ปี ของ อนรรฆ เสรีเชษฐพงษ์

๒. Freedom, Individual & Social, Phra Debvedi (P. A. Payutto) printed for free distribution by Khun Vanee Lamsam, second edition published in October 14, 1990 by Buddhadhamma Foundation, Bangkok, Thailand.

๓. ธรรมนูญชีวิต พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม (A Constitution for Living) เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๔. พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป<< พระพุทธเจ้าทรงอธิบายปฏิจจสมุปบาท ตามสติปัญญาของผู้ฟังภาคผนวก >>

No Comments

Comments are closed.