ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?

28 พฤศจิกายน 2533

คนไทยควรศึกษาพระพุทธศาสนา ในแง่ต่างๆ ให้ครบถ้วนตามฐานะต่างๆ ดังนี้

  • ในฐานะป็นสถาบันของสังคมที่ใหญ่ และสำคัญมากของประเทศไทย
  • ในฐานะที่เป็นสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่แผ่กว้างครอบคลุมสังคมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเนื้อหาสาระส่วนสำคัญ และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย
  • ในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ และเป็นมรดกของชนชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นศาสนาซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือ และเป็นศาสนาประจำชาติไทย
  • ในฐานะที่เป็นหลักคำสอน และระบบจริยธรรมสำหรับพัฒนาชีวิตและสังคม
  • ในฐานะที่เป็นวิชาการ ซึ่งเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แีก่สังคมมนุษย์
  • ในฐานะที่เป็นแหล่งหนึ่ง แห่งอารยธรรมของมวลมนุษยชาติ

พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๓๓) ในชื่อ “ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ” ต่อมาได้ปรับปรุงเนื้อหาส่วนเดิม จัดเป็นภาค ๑ และเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่จัดตั้งเป็นภาค ๒ ให้ชื่อว่า “จริยธรรมสากล จากความเป็นกลาง สู่ความเป็นจริง” แล้วตั้งชื่อหนังสือใหม่ว่า “ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย” จัดพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๔

ในเว็บไซต์แห่งนี้ได้รวมเนื้อหาไว้ในเรื่องเดียวคือ ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

สารบัญ

No Comments

Comments are closed.