(กล่าวนำ)

3 เมษายน 2538

พระธรรมทูตไทย
เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่1

ท่านสพรหมจารีผู้จะปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตทุกท่าน

วันนี้ผมได้รับมอบโอกาส ให้มาพบปะพูดคุยกับทุกท่านในที่นี้ ในรายการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การมาวันนี้คิดว่าเป็นการมาแบบสบายๆ อาจจะเป็นการคุยกันโดยผมพูดข้างเดียว หรือถ้ามีเวลาพอก็คุยแบบสนทนาถามตอบกัน สุดแต่โอกาส ตัวผมเองก็ไม่ได้มีอะไรมากที่จะพูดในที่นี้ ตัวเองก็ยังไม่ได้เป็นพระธรรมทูตโดยแท้จริง แม้ว่าจะเคยไปสอนไปบรรยายในต่างประเทศก็ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นพระธรรมทูต อาจจะถือว่าเป็นพระธรรมทูตอย่างไม่เป็นทางการ และที่ไปมาก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่ยาวนัก ทั้งเวลานั้นก็ผ่านไปนานแล้ว สิ่งที่เคยคิดเคยสังเกตไว้บางทีก็ลืมๆ ไป มาถึงตอนนี้ก็นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้าง เพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามาคุยกัน คือพูดเท่าที่นึกได้

ตอนก่อนหน้า/ตอนต่อไป– ๑ – คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต >>

เชิงอรรถ

  1. คำบรรยายในการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จัดโดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกองงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาเถรสมาคม ที่พุทธฆณฑล ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๓๘ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

No Comments

Comments are closed.