พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

3 เมษายน 2538

…ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติ แต่เหนือกว่านั้น คือ ความสามารถที่จะทำให้ชีวิต สังคม และธรรมชาติ ดำเนินไปด้วยดี อย่างเกื้อกูลแก่กันและกันมากยิ่งขึ้นๆ เบียดเบียนกันน้อยลงๆ จนกระทั่งเป็นโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียน อารยธรรมที่เป็นเช่นนี้นั่นแหละคืออารยธรรมที่แท้ ซึ่งเกิดจากการแก้ไขปรับปรุงอารยธรรมปัจจุบันที่อยู่ในแนวทางของตะวันตก ไปเป็นอารยธรรมใหม่…

 

สารบัญ – พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

(กล่าวนำ)

– ๑ – คุณสมบัติและหน้าที่ของพระธรรมทูต
– ๒ – ความติดตันของอารยธรรมปัจจุบัน
– ๓ – สภาพโทรมของสังคมอเมริกัน
– ๔ – แนวทางวางฐานเพื่อสร้างสรรค์อารยธรรมที่แท้

No Comments

Comments are closed.