พระพุทธศาสนาในอาเซีย

1 มิถุนายน 2515

… ปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่า พระพุทธศาสนาไม่สูญสิ้นไปจากประเทศอินเดีย เพราะสิ่งที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นแล้วในประเทศอินเดีย ก็ยังคงอยู่ในประเทศอินเดีย ในรูปศิลปะ โบราณคดี วัฒนธรรมต่างๆ ที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนในด้านหลักธรรมก็เป็นเครื่องปรับปรุงขัดเกลา และเป็นแบบอย่างที่ทำให้ศาสนาฮินดูซึ่งเจริญมาถึงปัจจุบันกลายรูปไปในทางที่ประณีตขึ้น เช่น เลิกการบูชายัญ มีหลักศีลธรรมเด่นชัดขึ้น มีหลักปรัชญาที่ลึกซึ้งขึ้น ด้วยวิธีดึงเอามาจากพุทธศาสนาเท่าที่เป็นประโยชน์แก่ตน ดังนี้เป็นต้น…

 

สารบัญ

คำนำสำนักพิมพ์
๑. พระพุทธศาสนาในกัมพูชา
๒. พระพุทธศาสนาในเกาหลี
๓. พระพุทธศาสนาในจีน
๔. พระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น
๕. พระพุทธศาสนาในทิเบต
๖. พระพุทธศาสนาในไทย
๗. พระพุทธศาสนาในเนปาล
๘. พระพุทธศาสนาในพม่า
๙. พระพุทธศาสนาในลาว
๑๐. พระพุทธศาสนาในเวียดนาม
๑๑. พระพุทธศาสนาในศรีลังกา
๑๒. พระพุทธศาสนาในอาเซียกลาง
๑๓. พระพุทธศาสนาในอาฟกานิสถาน
๑๔. พระพุทธศาสนาในอินเดีย

No Comments

Comments are closed.