ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย

1 ตุลาคม 2534

…จริยธรรมแห่งการทำงาน มีหลักการสำคัญว่าการทำงานหนักหรือความขยันงาน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน เป็นคุณธรรม และเป็นหลักที่พิสูจน์ความเป็นคนมีศีลธรรม คนมีศีลธรรมจะถือว่างานเป็นหลักของชีวิต และความสัมฤทธิ์ผลของงานเป็นเป้าหมายของชีวิตนั้น คนจะตัองรู้จักบังคับควบคุมตนเอง ไม่ยอมทำตามใจกิเลส ไม่ยอมตามใจความอยาก ไม่ยอมแสวงหาความสุขสำราญ แต่ต้องตั้งใจทำงานให้มากที่สุด ด้วยความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออมกระเหม็ดกระแหม่ ส่วนผลที่ได้เกิดจากการทำงานนั้นจะต้องสะสมเก็บออมเอามาใช้เป็นทุนในการผลิต และสร้างสมโภคาทรัพย์ต่อไป โดยอยู่อย่างขัดเกลาตนและมักน้อยสันโดษแบบชาวบ้าน (Worldy Asceticism) ไม่เอาทรัพย์ไปใช้ในการแสวงหาความสะดวกสบาย …

ปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาจากเรื่อง “ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา?” โดยปรับปรุงและจัดเนื้อหาส่วนเดิมตั้งเป็นภาค ๑ และเพิ่มเนื้อหาใหม่จัดตั้งเป็นภาค ๒ ให้ชื่อว่า “จริยธรรมสากล จากความเป็นกลาง สู่ความเป็นจริง” แล้วตั้งชื่อหนังสือใหม่ว่า “ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย” จัดพิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๓๔

สารบัญ

 

No Comments

Comments are closed.